Фев 26 2002

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

В РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ

ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Н.Г. Астрова, В.В. Астров

Національний Університет ім. І.І. Мечникова, м. Одеса

Якість води і здоров\’є населення тісно пов\’язувано з насущною задачею утилізацією шкідливих відходів в охорони довкілля.

Проблеми збору, переробки та утилізації відходів займає найголовну задачу в охорони довкілля, тому біоконверсійне очищення нафтових стічних вод з метою рекультивації забруднених водосховищ, морських територій, які впливають на якість пітної води, переконливо показують принципову можливість використання мікробів-деструкторів нафтопродуктів для розкладу нафтових вуглеводнів в середовище.

Раціональне використання та охорона водних ресурсів включають створення біоконверсійних циклів та надійних принципових багатофакторних систем очищення нафтових стічних вод на основі керуючого культивування мікробів-деструкторів.

Екологічні проблеми утилізації промислових відходів в стратегії оптимізації процесів очищення стічних вод, у кінцевому підсумку впливає на якість питної води, включає пошук та селекція бактерій-деструкторів, використання нових мікробних агентів, володіючи високою деструктивною активністю по відношенню до нафтових субстратів.

Відбір гідрофобних дешевих сорбентів різних, здатних вбирати з водних розчин нафтопродуктів до 40 % від об\’єму за рахунок пористості та особливих характеристик. Такі як алюмосілікати (керамзіт, перлит та інші). При регенерації сорбентів від нафтопродуктів, вони можуть бути використані як асфальтобетон.

Розробка режиму процесу біотехнології культивування мікроорганізмів (безперервне, полу-безперервне, синхронє та інші), яке буде відповідати майбутнім масштабам охорони водних ресурсів.

Умов оптимізації процесу очищення нафтових стічних вод на осно-

ві багатофакторних систем конверсійного очищення по системі Каскад-1, Каскад-2, Каскад-3 (зворотне водокористування).

Підбір параметрів режиму очищення, оптимізації умов управління, при високоякісним процесу очищення, базований на застосуванні нешкідливих мікробів - деструкторів – біологічних агентів у технології охорони водних ресурсів, найбільш перспективних та економічних /1.2./.

Дослідження показали, що максимальна ступень глибокого очищення складала 99.9 % та вище, при високої швидкості деструкції. Було визначено, що збільшення вихідної концентрації нафтопродуктів в установки Каскад - Стар швидкість їх розкладу, та ступень утилізації досить висока. Режим роботи – безперервний, кількість наступного забруднення у воді може бути вище 120-150 мг/л в аварійних умовах. Концентрація нафтопродуктів на виході 0.03-0.01 мг/л, досягалась при швидкості розкладу 4.29-4.78 дб-1 . Використання систем Каскад з метою переробки та рекультивації забруднених нафтою водосховищ переконливо свідчіть принципову можливість використання мікробів-деструкторів в охороні навколишнього середовища.

Унікальність установок складається з можливості роботи їх в діапазоні широких температур от +50 С до 40о С.

Створено ефективно новий біологічний препарат АМОС володіючи міцною здатностей розкладати нафту, нафтопродукт, ксенобіотики та інші при аварійних розливах на воді та грунту. Бактеріологічний препарат Амос стійкий до хімічних з\’єднань і зовнішньо атмосферного впливу в діапазоні температур від +60 С до 470 С. Одержання біомаси для знищення нафтових забруднень на воді та грунту біля води, з наступним застосуванням в біодеструкції нафти та нафтопродуктів в охороні гідросфери.

Таким чином біоконверсійне очищення нафтових стічних вод з метою переробки та утилізації відходів в охороні морських та прісних водосховищ , територій та грунтів, переконливо вказують принципову можливість використання нових мікробів-деструкторів нафтопродуктів для розкладу нафтових вуглеводнів в екології України.

Література

1. Астрова Н.Г. /Патент України № 39004 А – Спосіб біологічної деструкції нафтовмісних стічних вод, фенолвмісних сполук //.,15.05.2001. Бюл.№ 4.

2. Астрова Н.Г. /Патент України № 43627 А – Спосіб біологічної очистки нафтовмісних стічних вод з високою концентрацією забруднювачів//.,17.12.2001. Бюл.№ 11.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.