Фев 21 2004

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ УКРАЇНСЬКОГОЗАКОНОДАВСТВА ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Опубликовано в 16:19 в категории Сбор и переработка отходов

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ УКРАЇНСЬКОГОЗАКОНОДАВСТВА ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

З.С.Бройде, Ю.Г.Беспалов

Державний НТЦ “Екоресурс”, Державна компанія “Укекокомресурси”

Питання сталого просторового розвитку стають все більш актуальними для Україні не тільки з точки зору загальноєвропейських принципів [1]. Геополітичний статус України вимагає послідовного проведення будь-яких значущих економічних перетворень з врахуванням як європейських, так і пострадянських факторів та наслідків, що у свою чергу проявлять себе у відповідних змінах зазначеного статусу країни.

У такій сфері як поводження з багатомільярдною масою відходів спроба поєднання сучасних західних підходів та існуючих напрацювань на рівні країн СНД [2]  виявила три основні можливості:

· спроби копіювання у нас європейських правил і норм;

· реалізація власних можливостей і потреб з максимальним застосуванням західного досвіду і допомоги;

· фактична бездіяльність під загальноінтеграційними гаслами на уламках колишньої централізованої системи.

Ланцюжок техногенних катастроф у румунській частині басейну Дунаю та досвід інших східноєвропейських країн свідчить про низьку ефективність першого напрямку, так само як і наш власний досвід ­— про безперспективність і небезпечність останнього.

При цьому на третьому шляху спостерігається подальше зрощування проблем поводження з  промисловими та побутовими відходами. Це є й наслідком кардинальних змін у структурі виробництва та практично неконтрольованого формування малого та середнього бізнесу, і результатом недавно відзначеної  на найвищому рівні невизначеності шляхів щодо розбудови комунальної сфери. Найбільш наочно це проявляється зокрема у проблемі звалищ та полігонів.

Розумна рівновага між загальнодержавними важелями впливу на розв’язання цих проблем та регіональною, місцевою і приватною ініціативою є ключовим питанням державної політики  у зазначеній сфері.

Порівнюючи шляхи його вирішення у нас і на Заході, неважко помітити істотну тенденцію зустрічного руху:до посилення державного та наддержавного впливу загальноєвропейських норм і правил на активну підприємницьку діяльність в країнах ЄС і незворотнє зростання підприємницької ініціативи у колишній повністю зарегульованій сфері діяльності у нас.  

У такій “динамічній” моделі взаємодія між Заходом і Сходом має значно більше вимірів, ніж ті. що реалізуються у сьогоднішній співпраці як з програмами допомоги ЄС, США, Японії, Світового банку і т. ін. та в межах СНД. І ключовими тут є не стільки загальнодержавні рамки чи угоди, скільки ідентифікація проблем і шляхів їх розв’язання на місцевому і регіональному рівні.

Проект “Розробка стратегії гармонізації правової бази поводження з відхо­дами на державному та регіональному рівні зі стандартами ЄС” [3] є одним з 4-х перших проектів в Україні за Програмою TACIS IBPP “Ключові інституції”. Основними партнерами у проекті є: з українського боку – ДК “Укрекокомресурси”  Кабінету Міністрів України  і ДНТЦ “Екоресурс” та з французького — Бюро геологічних досліджень і мінералів (BRGM) і Агенція з питань довкілля та енергії (ADEME), що діють за дору­ченням Міністерства довкілля та сталого розвитку Франції. У проекті також задіяні Мінприроди України, Інститут економіки Мінекономіки України та Австрійське федеральне екологічне агентство.

Метою проекту є приведення у відповідність з принципами європейського права за­гальнодержавної системи управління поводженням з відходами та формування відповід­них механізмів на регіональному рівні, що створюються у Україні згідно з вимогами Закону “Про відходи”.

З цієї точки зору Франція, яка на відміну від федеративних Німеччини та Австрії є унітарною державою, має можливість передати досвід та надати практичну допомогу, що найбільш повно відповідатимуть потребам України.  Для цього проектом передбачено:

· здійснити порівняльний аналіз української та європейської законодав–чої бази, норма­тивних документів та реальних механізмів управління поводженням з відходами на державному та регіональному рівні;

· провести низку фахових семінарів із забезпеченням необхідної інформаційної підтрим­ки для започаткування конкретних заходів центральних органів виконавчої влади та реалізації передбачених законодавством повноважень на регіональному рівні щодо управління поводженням з певними видами відходів та їх використання як вторинної сировини;

· ініціювати подальшу розбудову координованої системи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами;

· забезпечити виконання та ефективне застосування вимог чинного законодавства щодо первинного обліку та  паспортизації відходів їх виробниками, переробниками  та всіма учасниками поводження з відходами на місцевому та регіональному рівні;

· сприяти запровадженню в Україні принципів еко-ефективності та застосування кращих технологій в усіх елементах сфери поводження з відходами. 

Проект має сприяти зростанню конкурентоспроможності більшості українських виробництв, товарів та послуг на світовому ринку, що особливо важливо на порозі вступу до Світової організації торгівлі.    

Конкретними заходами з українського боку, що мають обговорюватись з фахівцями ЄС, є зокрема  механізми реалізації відповідних положень Закону “Про відходи” та урядових рішень щодо його реалізації, прийнятих за останні роки,  наприклад постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. №  324.

Водночас означена співпраця з ЄС розглядається і як перший спільний крок до створення країнами СНД і, зокрема у ЄЕП, спільної нормативно-правової бази для транскордонного співробітництва  [4], гармонізованої з підходами ЄС.   

Джерела інофрмації

1. Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent: Recommendation Rec (2002) 1 of the Committee of Ministers to Member States adopted on 30 January 2002. ― 23 p.

2. Pilot implementation of the Austrian ECOPROFIT Program as a facility for ISO 14000 and CIS Waste Management Standards (TACIS CBC project TSP/UK/9803/126/Phare).¾ Chernovtsy:Colir-Druk,¾April 2000.¾ 33 p.

3. Гармонизация нормативно-правовой базы управления обращением с промышленными отходами на государственном и региональном уровне  с правилами и  стандартами ЕС /З.С.Бройде, Ю.Г.Беспалов, Ж.К.Жюлану //Материалы 3-го Международного конгресса по управ–лению отходами WasteTech-2003: М.: 3-6 июня 2003 г. ― С.13-14.

4. Бройде З.С., Беспалов Ю.Г. Совершенствование нормативно-правовой базы и системы управления в сфере обращения с отходами. //Тез. докл.  Конференции с международным участием “Сотрудничество для решения проблемы отходов” (5-6 февраля 2004 г Харьков).­— С. 186-188

Realisation of the requirement of Ukrainian Legislation and establishment of transfrontier co-operation in the sphere of Waste Treatment

Zinoviy S/Broyde, Yuriy G.Bespalov

Centre “EcoResource”, State Company “Ukrecocomresursy”

Discussed the problem of rational balance between western experience and own approaches for resolution of the Waste Problem in Ukraine and NIS. Shown the mutual process of approximation between EU Centralised Legislation implementation for the free market conditions and regional, local and private initiatives establishment in the former totalitarian system. Informed about the TACIS IBPP project “Development of a Strategy to harmonise State and Regional Waste Treatment Legal Basis with the EU Standards” as one of the first steps aimed to realise such approach both in Ukraine and for transfrontier co-operation in NIS. 

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.