Мар 04 2003

Санітарно-гігієнічне бачення проблеми поводження з відходами

Опубликовано в 02:43 в категории Отходы и их утилизация

Санітарно-гігієнічне бачення проблеми поводження з відходами

М.П. Вашкулат

Інститут гігієни та медичної екології

ім. О.М. Марзеєва АМН України, м. Київ

У зв\’язку з надзвичайно великими об\’ємами побутових та промислових відходів (25 млрд. т), що накопичились та утворюються в різних галузях промисловості, сільського та комунального господарства і значним забрудненням їх компонентами навколишнього середовища та нерідко негативного впливу цих агентів на здоров\’я населення, дана проблема поводження з відходами має народногосподарське значення. Вона стосується багатьох міністерств та відомств, зокрема – Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінекоресурсів, Міністерства комунального господарства, Міністерства охорони здоров\’я України, Академії медичних наук та ін.

Ця проблема давня. Але на кожному відрізку часу вона розглядається по-новому. І на сучасному етапі є нові підходи щодо поводження з відходами, зокрема, із санітарно-гігієнічних позицій, що має не тільки наукове, а й практичне значення. Це є метою цієї статті.

Нове бачення щодо поводження з відходами.

1. Відходи слід розглядати, в першу чергу, як вторинну сировину, а не як непотрібні відходи.

2. Принципи охорони здоров\’я та довкілля:

– хто забруднює довкілля відходами – той і платить за нанесену шкоду;

– кожен громадянин має право на відшкодування втрати його здоров\’я в результаті впливу на нього забрудненого довкілля.

3. Визначення класів небезпеки відходів для населення є прерогативою МОЗ та АМН України.

4. Для переробки й утилізації відходів у державі повинні бути створені спеціальні технології.

5. Слід продумати питання щодо надання державою додаткових пільг (у тому числі і грошових) тим підприємствам, які не утворюють відходи у зв\’язку із запровадженням на них безвідходних або маловідходних тех-

нологій чи повного використання їх на цьому підприємстві, де не допускається забруднення небезпечними сполуками довкілля та негативний вплив їх на здоров’я населення. Напевно, після вивчення цього питання є сенс внести відповідне доповнення до закону України "Про відходи".

6. Назріла необхідність розробки гігієнічних методологічних підходів до визначення класів небезпеки для рідких промислових та твердих побутових відходів.

7. Необхідно організувати створення в країні торгово-промислових палат, у функції яких входять створення банку даних про всі види поводження з відходами різними власниками та переробниками відходів як у нашій країні, так і за кордоном.

8. Слід розробити методики визначення та матеріальну шкоду, яка наноситься довкіллю і здоров\’ю населення країни техногенними чинниками, у тому числі й відходами.

Зупинимось детальніше на деяких викладених нами положеннях.

Враховуючи те, що у відходах є дуже багато корисних компонентів, такі субстрати не треба викидати на смітники, забруднюючи при цьому довкілля, а їх необхідно переробляти, отримувати з них цінну сировину, добрива тощо (таб. 1).

Щодо визначення класів небезпеки відходів, перш за все, потрібно враховувати небезпеку всіх видів відходів для населення. Звичайно, що за здоров\’я населення несуть відповідальність, в першу чергу, медики, тобто Міністерство охорони здоров\’я, Академія медичних наук України, Головним розробником основних нормативних документів по промислових, комунальних і сільськогосподарських відходах в Україні є Інститут гігієни та медичної екології АМНУ. Так, зокрема, в 1999 році ним розроблений ДСанПіН "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення класу небезпеки їх для здоров\’я населення" (ДСанПіН 2.2.7. 029-99). Наступним етапом діяльності цього науково-дослідного інституту буде розробка методологічних підходів до визначення класів небезпеки для рідких промислових та твердих побутових відходів, для яких до цього часу вони ще не визначені.

З метою попередження забруднення довкілля та негативного антропогенного впливу на здоров\’я людей слід максимально запроваджувати в життя різні методи знешкодження та знезараження відходів (таб. 2.).

Щоб уникнути негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення країни необхідно взяти до уваги вирішення таких перспективних завдань.

таблица

таблица

Таблиця 1. Методи утилізації відходів

Галузь

Вид відходу

Цінність відходу

Спосіб утилізації

Промисловість:

Машинобуду-вання

Шлам

Наявність мінеральних солей

Використання шламів як добавок при виготовленні бетонів (будівельних матеріалів)

- добавлення як наповнювачів для пластмас та абразивних матеріалів

- вилучення важких металів та ін.

Гірничорудна

Шлам

Наявність металів, зокрема заліза

Регенерація і отримання заліза

Деревообробна

Тирса, кора, гілки тощо

Наявність деревини

Використання як наповнювача при виробництві високо наповнених полімерних матеріалів

- для виготовлення деревопластика, що використовується як будівельний матеріал

Енергетична

Відпрацьовані люмінесцентні лампи

Наявність ртуті

Регенерація на ртутному комбінаті і отримання Hg

Автомобільна

Відпрацьовані шини автотранспорту

Наявність гуми

Виготовлення гумового покриття (доріжок для дач, ферм та ін.) з подрібненої гумової крихти

Комунальне господарство

Тверді побутові відходи

Наявність решток скла, паперу, металу, пластмас, органічних речовин тощо

- Використання як вторинної сировини кожної фракції ТПВ після їх сортування на сміттєсортувальному заводі та інших підприємствах

- Використання як добрив після компостування ТПВ

- Отримання газів (метану та ін.), які використовуються для опалення будівель

Осади стічних вод (ОСВ)

Наявність NPK, мікроелементів

Використання як добрив у сільському господарстві

Таблиця 2. Методи знешкодження / знезараження відходів

Галузь

Вид відходу

Шкідливі компоненти

Засіб знешкодження / знезараження

Гірничорудна, вуглевидобувна

Шлами, шахтні води високої мінералізації

Важкі метали

- шламо- та хвостосховища

- скид із розчиненням до припустимих концентрацій

Хімічна, машинобу-

дівна, металообробка

Шлами

Кислоти, луги, солі, важкі метали

- нейтралізація

- шламо- та хвостосховища

Енергетична

Шлаки, зола

Важкі метали, мінеральний пил

- захоронення на полігонах, регенерація

Автотранспортні підприємства

Стічні води, шлами

Рештки нафтопродуктів, важкі метали

- відстійники

- біоочистка

Комунальне

господарство

Тверді побутові відходи (ТПВ)

Токсичні та інфекційні інгредієнти, органічні речовини

- захоронення на полігонах ТПВ

- спалювання на сміттєспалювальному заводі

- піроліз;

- компостування

Осади стічних вод (ОСВ)

Важкі метали, яйця гельминтів, патогенна мікрофлора

- біологічна очистка

- мезо- і термофільне зброджування

- фізико-хімічна обробка

Сільське

господарство

Гній, гноївка, пташиний послід

Збудники інфекційних хвороб, яйця гельминтів, важкі метали, азот-, фосфор-, калійвмісткі сполуки та ін.

- очистка на механічних та біологічних очисних спорудах

- обробка у термопечах

- біопруди

- накопичувачі

- компостування

Непридатні пестициди

Важкі метали, карбонові кислоти, різні хімічні сполуки

- спалювання в цементних печах

- полум\’янева дуга

- контейнеризація

- хімічна нейтралізація та ін.

1.Слід створити єдину діючу в країні нормативно-правову базу з проблеми поводження з відходами, в якій враховувалися б функції та обов’язки всіх міністерств і відомств. Повинен бути створений "Кодекс законів України про відходи" на основі всіх діючих законів Верховної Ради, постанов Кабміну та інших нормативних актів.

2.Надзвичайно важливим є розробка єдиних для всієї країни методів визначення шкідливих для людини хімічних і біологічних агентів, щодо розроблення критеріальних шкал, ГДК для ряду інгредієнтів (важкі метали, сполуки азоту тощо) та визначення в гігієнічному відношенні навантажень на грунт комунальних, промислових та сільськогосподарських відходів та ін.

3.Необхідно провести комплексні фундаментальні дослідження щодо впливу на здоров’я населення забрудненого довкілля в районах розташування полігонів, накопичувачів, шламо- та хвостосховищ побутових, промислових, сільськогосподарських, фармацевтичних та інших видів відходів.

4.Слід найближчим часом розробити спеціальну програму щодо виявлення кількості непридатних до використання пестицидів, умов їх зберігання, знешкодження або знищення.

5.У зв\’язку з відсутністю в Україні спеціально обладнаних, повністю відповідаючих санітарно-гігієнічним вимогам полігонів для знешкодження та захоронення промислових відходів, особливо високотоксичних (1-го та 2-го класів небезпеки), слід виділити необхідні кошти для проектування та будування декількох таких об’єктів у різних регіонах країни.

6.Необхідно на базах ВУЗів організувати курси з підготовки кадрів із питань поводження з відходами, особливо в гігієнічному аспекті.

7.Необхідно провести серед населення країни дійову санітарно-просвітню роботу з питань поводження з відходами.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.