мая 13 2002

Структура попиту на ринку туристичних послуг Одеського регіону

Опубликовано в 17:19 в категории Экология и туризм

Структура попиту на ринку туристичних послуг Одеського регіону

В.Г. Герасименко

Одеський державний економічний університет, Україна

Ринок туристичних послуг, як і будь-який інший, характеризується взаємодією на ньому попиту та пропонування. Тому, щоб одержати уявлення про масштабність ринкових відносин, їх активність в конкретному географічному місці слід ретельно проаналізувати їх стан.

Найважливішою складовою туристичного ринку є попит. Його дослідження є однією з умов формування ефективної туристичної політики в регіоні.

Але як правильно поставити роботу з дослідження туристичного попиту?

З нашої точки зору, для оцінки ситуації на ринку, перш за все, слід проаналізувати видову та просторову структуру попиту, тобто попиту, який склався на основні види туризму (іноземний, зарубіжний, внутрішній і т. і.) та туристичні території (країни, місцевості), куди прямують туристи.

На прикладі Одеського регіону проаналізуємо спочатку видову структуру попиту. Розглянемо, наприклад, стан іноземного або в’їзного туризму. З економічної точки зору саме цей вид туризму є найбільш вигідним для регіону та країни в цілому. Іноземні туристи при відвідуванні України витрачають тут кошти, які були накопичені в їх власній країні. Іноземний туризм для приймаючої сторони є експортом послуг, джерелом валютних надходжень.

За статистичними даними в 2000 році Одеську область відвідали 77,3 тис. іноземних туристів, що більше на 18,7% ніж у минулому 1999 році.

Розподіл потоку іноземних туристів за країнами проживання показано в таблиці 1.

В таблиці 1 наведені дані про кількість іноземних туристів, обслугованих турфірмами (статистична форма № 1-ТУР). Тут не враховуються численні туристи з країн СНД, які ще за радянських часів звикли відпочивати на півдні уникаючи послуг будь-яких фірм. Тому справжня кіль-

кість таких туристів значно більша ніж та, яку показує статистика. Проте, з наведених даних видно, що найбільш активно Одеський регіон відвідають мешканці не тільки сусідніх країн - Росії, Молдови, Білорусі, а й США, Німеччини, Франції.

Таблиця 1. Розподіл іноземних туристів по країнам проживання

Кількість іноземних туристів, осіб

Кількість туроднів

Частка туристів з окремих країн, %

Всього

В тому числі

В групах

Індивід.

США

19344

17306

2038

25480

25,0

Німеччина

14227

12840

1387

18731

18,3

Росія

9557

2736

6821

69614

12,8

Молдова

5416

2769

2647

47206

7,0

Білорусь

3690

2370

1320

78239

4,7

Франція

3545

3293

252

3492

4,5

Турція

2408

689

1719

5751

3,1

Ізраїль

1940

1173

767

8953

2,5

Італія

930

522

408

2971

1,2

Польща

828

150

678

11945

1,0

Велика Британія

812

116

696

2466

1,0

Інші

14635

8970

5665

104656

18,9

ВСЬОГО

77332

52934

24398

34504

100

Таким чином, перелічені країни представляють найбільш значущі для Одеського регіону емісивні (від англ. emissive) або відправляючи ринки.

Іноземні туристи, які скористались послугами наших турагентств в 2000 р., перебували в Одеському регіоні переважно з метою відпочинку (64,0%) та службовій поїздці (29,2%). Решта відвідань припадала на лікування (4,0), спортивно-оздоровчий туризм (0,7%) та інші види туризму (2,1%).

При дослідженні туристичного попиту слід проаналізувати такий показник, як середня тривалість перебування іноземного туриста в регіоні. Він розраховується як відношення загальної чисельності туроднів, наданих іноземним туристам до кількості іноземців, які відвідали Одеський регіон. Зацікавленість у збільшенні довгочасності туристичних подорожей до регіону пояснюється можливістю отримання більш високих валютних надходжень. В 2000 році середня тривалість перебування одного іноземного туриста в Одеському регіоні становила 4,5 чоловіко - діб, що більше більшу як на 1 добу перевищує аналогічний показник 1999 року.

Принцип взаємної економічної вигоди та культурного обміну передбачає розвиток як в\’їзного (іноземного), так і виїзного (зарубіжного) туризму. Однак результати останнього корінним чином відрізняються від іноземного туризму. У даному випадку наші співвітчизники вивозять з країни частку своїх доходів – витрачають гроші за кордоном отримуючи замість них якийсь товари чи послуги. Очевидно, що зарубіжний туризм пов’язаний з валютними витратами і тому є формою "невидимого імпорту".

Аналізуючи зарубіжний туристопотік, слід відзначити, що за останні три роки спостерігається його помітне зменшення: в 1998 р. з Одеського регіону виїхало 41,3 тис. туристів, в 1999 р. – 33,4 тис., а в 2000 р. – 25,3 тис., тобто за три роки зарубіжний туризм зменшився на 38,8%.

Мова йде про громадян України, які виїжджали за кордон користуючись послугами вітчизняних турфірм. Якщо порівняти їх чисельність в 2000 році – 25,3 тис. осіб, з кількістю іноземних туристів, які відвідували Одеський регіон – 77,3 тис., то співвідношення виїзного туризму по регіону складається як 25% до 75%, тобто на 1 вітчизняного туриста, який виїжджає за кордон припадає 4 іноземних туриста. З економічної точки зору – це позитивна тенденція. Але туристичний баланс, який склався в Одеському регіоні, не є типовим для інших регіонів і країни в цілому. Пояснення ситуації, яка склалась, криється в географічному розташуванні регіону, наявністю в ньому Одеського морського порту, який отримав від Міжнародної Асоціації круїзних міст – портів світу статус базового українського круїзного порту. Одеський порт щорічно приймає 40-60 тис. іноземних відвідувачів, яких обслуговують одеські туристичні фірми і, відповідно, враховують у своєї статистичної звітності. Відомо, що круїзний туризм не втрачає своєї популярності в світі. Події 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку призвели до того, що увагу потенційних туристів стали привертати саме Чорноморський та Середземноморський басейни. Експерти прогнозують значне зростання маршрутів в цих напрямках.

Враховуючи це, міська влада розробила та представила до Кабінету Міністрів України концепцію візової підтримки круїзних пасажирів, яка передбачає пільговий режим в’їзду іноземців на територію України через Одеський порт терміном на 72 години.

Прогнозується, що лібералізація візового режиму на території Одеси дозволить додатково залучити біля 30-45 тисяч туристів вітчизняних товарів та послуг на суму від 3 до 4,5 млн. доларів США.

Але повернемося до розглядання попиту наших громадян на туристичні подорожі за кордон. За цілями поїздок наших громадян виїзний туризм характеризувався такими даними: основна маса туристів покидала Одеський регіон із службовими цілями (51,8%), значно меншу частку складали подорожі наших громадян з метою відпочинку (21,8%). Частка туристів, які виїжджали за кордон з метою лікування, складала всього 1%.

Представляють інтерес дані про привабливість окремих країн серед мешканців Одеського регіону. Розподіл потоку вітчизняних туристів за окремими країнами світу показує, що найбільш популярними в 2000 році були Турція, Болгарія та Угорщина. Консолідована частка перелічених країн у виїзному туризмі громадян Одеського регіону складає 74,8%.

Таким чином, аналіз попиту, який склався на туристичному ринку Одеського регіону дозволяє зробити такі висновки.

Туристичний потік в Одеський регіон формується не тільки сусідніми країнами, а й за рахунок дальніх держав.

За останні роки в регіоні склався позитивний туристичний баланс, тобто кількість іноземних туристів перевищує число мешканців регіону, які виїжджають за кордон.

Для активізації туризму в регіоні необхідна ідентифікація мотивів та бажань туристів, які відвідують регіон з метою розробки відповідного туристичного пропонування. Більше уваги потребують круїзні екскурсанти, їх споживча поведінка заслуговує ретельних досліджень.

Збирання такої інформації дозволить розробити низку заходів по залученню туристів в регіон та буде сприяти пожвавленню його економіки.

Summary

The main idea of the article is to represent the methodological way in studying supply process in tourist service, which appears in a certain tourist destination.

Using the example of the Odessa region, author of the article analyses visual and space structure of the tourist supply that defines the most important emissive tourist markets.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.