Июл 28 2003

УДК 553.7:615.327:574].003.1

Опубликовано в 12:19 в категории Пищевая промышленность

УДК 553.7:615.327:574].003.1

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОДОВИЩ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД

Кисилевська А. Ю.

Український НДІ медичної реабілітації та курортології

Проблема раціонального користування має безпосереднє відношення до мінеральних вод. Під раціональною експлуатацією підземних вод слід розуміти їх економічно раціональну експлуатацію, що забезпечує охорону від забруднення та виснаження експлуатаційних ресурсів та дозволяє зберегти на заданому рівні екологічні умови.

Есплуатація мінеральних вод, на відміну від інших видів корисних копалин, повинна передбачати можливість їх безстрокового використовування, особливо там, де гідромінеральні ресурси складають основу курортного лікування. Подальше практичне користування мінеральними ресурсами неможливе без створення системи моніторингу якості мінеральних вод. Під моніторингом  родовищ мінеральних вод слід розуміти систему, яка надає необхідну інформацію для управління раціональною експлуатацією родовища.

Основним методологічним принципом, що забезпечує досягнення мети моніторингу, є реалізація функціонального взаємозв`язку між системою отримання інформації та системою видобутку мінеральної  води – головного антропогенного впливу на склад і запаси мінеральних вод.

На ряді великих родовищ інтенсивна експлуатація мінеральних вод призвела до порушення природнього режиму, а господарче засвоєння територій, що прилягають до цих родовищ, обумовило небезпеку антропогенного забруднення мінеральних вод.

За останні десятки років оцінені експлуатаційні запаси мінеральних вод понад 100 родовищ. Непідтвердженність кількості та якості мінеральних вод пов`язана з тим, що достовірність оцінки експлуатаційних запасів при існуючому рівні вивченості складних родовищ мінеральних вод залишається недостатьно високою як через неудосконаленості методики оцінки запасів, так і через зміни

гідрогеологічних умов у процесі експлуатації в результаті антропогенної взаємодії (Шаянське р-ще, Голубинське р-ще, ділянка Поляна Квасова Новополянського р-ща).

Основою для розробки заходів щодо оздоровлення та відновлення родовищ мінеральних вод є результати екологічного моніторингу, методологічні основи і організаційні принципи якого розроблені в Укр НДІ МР та К та відображені у відповідних Методичних рекомендаціях.

Екологічний моніторинг проводиться ГГРЕС ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" на курортах та Центром стандартизації та контролю якості прородних та преформованих ресурсів щодо мінеральних вод, які розливаються, щляхом виконання щорічних контрольних аналізів та включає в себе організацію гідрогеологічних робіт, включаючи режимні спостереження, фізико-хімічні, мікробіологічні  спостереження.

Перегляду кондицій за умов правильної експлуатації родовища відповідно до  технологічної схеми потребують також мінеральні води, хімічний склад яких набув стійких змін в процесі експлуатації.

Порівняння номінального потенціалу з перспективним обгрунтовує стратегію використання родовищ:

1) підвищення відкачки, яка не стане причиною погіршення якості води;

2) пошук інших джерел у цьому районі, тобто визначається еколого-економічний потенціал.

Висуваються також вимоги до матеріалів, які використовують для виготовлення трубопроводів, а також дотримання вимог "Технологической инструкции по обработке и розливу питьевых минеральных вод" ТИ-18-6-57-84, ДСТУ. Недотримання вищенаведених вимог призводить до погіршення якості вод.

Тому, виходячи з вище сказаного, на теперішній час маємо обгрунтовані підстави щодо перегляду кондицій мінеральних вод, внесення змін до ДСТУ 878-93 та перепідрахунку раніш затверджених запасів по Карпатському регіону. А також існує необхідність надалі вести екологічний моніторинг проблемних родовищ і запровадити його на всій території України.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.