Июн 29 2000

ВДОСКОНАЛЕННЯ  СИСТЕМИ  НАГЛЯДУ  ЗА  ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ПАСАЖИРСЬКИХ  ПОЇЗДІВ  В  РЕЙС ( Досвід роботи санепістанції на Львівській залізниці )

Опубликовано в 22:52 в категории Без рубрики

ВДОСКОНАЛЕННЯ  СИСТЕМИ  НАГЛЯДУ  ЗА  ЯКІСТЮ

ПІДГОТОВКИ ПАСАЖИРСЬКИХ  ПОЇЗДІВ  В  РЕЙС

( Досвід роботи санепістанції на Львівській залізниці )

Б. Стобожик

м. Львів, Санепiдстанцiя на Львiвській залiзницi

Державна санітарно-епідеміологічна служба на Львівській залізниці приділяє серйозну увагу питанню постійного вдосконалення організації санітарного нагляду за об’єктами пасасажирських перевезень та підвищення його ефективності.

Аналіз якості підготовки пасажирських та приміських поїздів в рейс на Львівській залізниці і стан виконавчої дисципліни на підприємствах, які забезпечують підготовку пасажирських поїздів в рейс показував, що недивлячись на міри адміністративного впливу органів санітарного нагляду санітарно-технічний стан поїздів продовжував погіршуватись.Причому, подальший аналiз результатiв санiтарного нагляду на залiзницi довiв, що спiввiдношення недолiкiв, виявлених в поїздах, з вини екiпiровки і працiвникiв поїздних бригад дорiвнювало 4 : 1. Це пояснюється тим, що матерiально-технiчна база пунктiв екiпiровки вкрай недостатня, вагонний парк на 60 % складається зi старих, технічно і морально, вагонiв, постачання запасними частинами та механiзмами проводиться вкрай незадовiльно i що найгiрше, недивлячись на всi мiри впливу санiтарної служби, виконавча дисциплiна на всiх рiвнях керiвництва пiдприємствами продовжувала залишатись на низькому рiвнi. Тому в рейс вiдправлялась значна кiлькiсть вагонiв з санiтарно-технiчними недолiками, якi негативно впливали на культуру обслуговування пасажирiв в поїздах. Так, в 1983 - 1988 роках з пунктiв екiпiровки залiзницi, всупереч вимогам органiв санiтарного нагляду на залізниці, вiдправлялось в рейс до 30% незадовiльних вагонiв та вагонів-ресторанів вiд загальної кiлькостi виявлених в незадовільному стані.

Питома вага санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних недоліків, які виявлялись в пасажирських поїздах при їх  підготовці в рейс :

                   - несправності системи водопостачання та каналізації - 48,2 %;        

                   - несправності системи опалення та вентиляції -  15,0%;

                   - несправності системи освітлення -  9,4%;

                   - недоліки в обладнанні вагонів - 29,7%.

                   - незадовільний санітарний стан вагонів - 17,0%;

Питома вага санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних недоліків, які виявлялись в приміських дизель-, електро-поїздах при їх  підготовці в рейс :

                   - несправності системи водопостачання та каналізації - 17,4 %;        

                   - несправності системи опалення та вентиляції -  14,0%;

                   - несправності системи освітлення -  11,2%;

                   - недоліки в обладнанні вагонів - 42,7%.

                   - незадовільний санітарний стан вагонів - 55,1%;

З огляду на приведені дані та відсутність чіткого механізму реалізації  прав санітарної служби на залізничному транспорті в 1988 році спеціалістами Дорожної санепідстанції Львівської залізниці була розроблена система контролю спрямована на виключення, або зведення до мінімуму, випадків відправки в рейс поїздів, що не відповідали вимогам Санітарних правил. Для впровадження цієї системи з ініціативи санітарної служби було видано наказ начальника Львівської залізниці N 219/Н від 23.11.1988 р." Про  докорінне покращання якості підготовки пасажирських поїздів в рейс і підвищення ефективності санітарного нагляду ", яким затверджена форма ЗАБОРОНИ НА ВІДПРАВКУ ПОЇЗДА В РЕЙС та встановлено механізм взаємодії працівників органів санітарного нагляду і керівної ланки підприємств пасажирської та локомотивної служб.Суть системи в наступному - при виявленні в підготованому в рейс пасажирському або приміському поїзді хоча б одного вагону, який не відповідає вимогам п.18 Санітарних правил, фахівцями санітарно-контрольних пунктів видається ЗАБОРОНА на відправку  в рейс всього составу і, як наслідок, поїзд може відправитись під посадку пасажирів тільки з дозволу працівника СКП після усунення виявлених недоліків. Виходячи з того, що впроваджена система дала позитивні наслідки, то в 1993 році було видано доопрацьований наказ начальника залізниці за N 149/Н  від 18.10.1993 р.

Запровадження системи було важким потребувало значної концентрацii сил та часу для формування якісно нового відношення керівників підприємств всіх ланок до виконання вимог санітарного законодавства. Якiсно новий рiвень  органiзацiї нагляду за  пiдготовкою пасажирських поїздiв в рейс i повноваження наданi санiтарнiй службi наказом начальника залiзницi  викликали спочатку негативну реакцiю керiвникiв пiдприемств. Але  пiдтримка на початковому етапi заходiв, які приймала санiтарна служба  керiвництвом залiзницi дозволила досягнути бажаних результатiв.

            Тiльки один рiк роботи по новiй системi дав позитивнi результати.   За рахунок 100% контролю пасажирських поїздiв  в 1989 роцi було перевiрено 16169 пасажирських поїздiв,що на 3545 бiльше нiж у 1988 роцi. При цьому було виявлено 18.4 % незадовiльних поiздiв,вiд загальноi  кiлькостi перевiрених, що на 8% бiльше нiж у 1988 роцi. Цей показник,  разом зi збiльшенням суми мiр адмiнiстративного впливу, свiдчив  про покращення якостi роботи органiв санiтарного нагляду та пiдвищення iї ефективностi.

Характерним показником зрослого авторитету санітарної служби була кiлькiсть вiдправлених всупереч заборонi поїздiв в рейс.Тiльки за   один рiк роботи по наказу N 219/Н  питома вага вiдправлених всупереч  заборонi в рейс вагонiв в незадовiльному станi знизилась з 43.5 % в 1988 роцi до 2.2 % в 1989 !!! Цей показник також свiдчить про   значне пiдвищення вiдповiдальностi всiх ланок командного складу   пiдприємств, якi проводять пiдготовку та екіпіровку пасажирських і приміських поїздiв в рейс.

В зв’язку з виданням в 1994 році Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та інших основних нормативних актів, які регламентують діяльність органів державної санітарної служби,  форма  ЗАБОРОНИ  втратила чинність і з цього періоду органи держсанепіднагляду на Львівській залізниці по факту незадовільної підготовки поїздів в рейс виносять Постанову про тимчасову заборону користування транспортом, право виносити яку, постановою головного державного санітарного лікаря на Львівській залізниці, делеговано санітарним лікарям, лікарям-епідеміологам  та черговим помічникам  лікаря-епідеміолога СКП. Однак, при цьому збережено відпрацьований механізм взаємодії між працівниками санепідустанов та посадовими особами підприємств,  так як довготривалою практикою доведено ефективність відпрацьованої на залізниці системи нагляду за підготовкої пасажирських та приміських поїздів в рейс. І, не дивлячись на досягнуті результати, роботи у вибраному напрямку продовжуються, тим бiльше, що об\’єктивна  економiчна ситуацiя в Українi вкрай негативно позначається на  можливостях пiдприємств залiзницi якiсно готувати пасажирськi поїзди в рейс, тобто на належному рiвнi обслуговувати пасажирiв залізничного транспорту.

Поряд з тим, з метою  покращання санiтарного стану пасажирських поїздiв на шляху прямування та пiдвищення персональної вiдповiдальностi працiвникiв поїздних бригад і вагонів-ресторанів за якiсть обслуговування пасажирiв в поїздах приписки  Львiвськоi залiзницi було розроблено “Положення про талони  якостi роботи провiдникiв пасажирських вагонiв та начальникiв поїздiв  далекого та мiсцевого сполучення”, яке було погоджене з головою  Дорпрофсожу та затверджене начальником залiзницi.

Талонна система давала можливість фахівцям санепідустанов приймати відповідні міри впливу до порушників Санітарних правил безпосередньо під час проведення перевірки пасажирського поїзду на шляху прямування і полягала в наступному : згідно Положення всі начальники поїздів, провідники, працівники вагонів-ресторанів отримали під розписку в СЕС (СКП), типографським способом виготовлені, іменні талони з переліком основних санітарно-гігєнічних порушень, які можуть бути допущені в пасажирських поїздах.

При виявленні зазначених порушень фахівцем санепідслужби в талоні порушника робиться відповідна відмітка з наступним записом в акті перевірки. Після з рейсу керівництво депо (резерву провідників) наказом по підприємству позбавляє працівника – за перше порушення 25 % преміальної доплати, за друге порушення -100% преміальної доплати, за третє порушення 100% преміальної доплати і відсторонення працівника від обслуговування пасажирів до повторної здачі екзамену по санітарному мінімуму. Право робити відмітки в Талонах якості роботи Положенням надано, окрім фахівців санепідслудби, фінансовим ревізорам по контролю поїздів, членам комісій управління та відділків залізниці по перевірці пасажирських поїздів на шляху прямування. 

Впроваджена на  залiзницi талонна система контролю за роботою поїздних бригад на шляху прямування, на певному етапі розвитку санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті,  відіграла позитивну роль в посиленні контролю за поїздами на шляху прямування,  дала можливiсть працiвникам органiв санiтарного нагляду оперативно приймати мiри впливу  до порушникiв Санiтарних норм і до мiнiмуму звести переписку  з керiвниками пiдприємств,  якi обслуговують пасажирськi поiзди, а також залучила до контролю санітарного стану поїздів керівників управління та відділків залізниці, керівництво підприємств пасажирської служби .

З період дії на залізниці талонної системи кількість порушень в пасажирських поїздах приписки залізниці , допущених  з вини працівників поїздних бригад знизилась:

-при перевірках в пунктах формування  з 46,2% до 17,0% ;

-при перевірках на шляху прямування з 63,5% до 24,6%;

Аналогічні дані по вагонах-ресторанах :

- при перевірках в пунктах формування  з 40,3% до 15,6% ;

-при перевірках  на шляху прямування  з 61,3% до 23,2%;

Результатом впровадження зазначених систем є - якщо в 1988 році (до відпрацювання механізму контроля якості підготовки поїздів в рейс) з пунктів екіпіровки було відправлено в рейс 28,8 % вагонів з санітарно-технічними недоліками, від кількості виявлених в незадовільному санітарно-технічному та санітарно-гігієнічному стані, то в 1998 р. - тільки 2,2 %! ( 11 поїздів, які були відправлені в рейс з недоліками всупереч забороні органів державного санітарного нагляду).

Для порівняння:

1989 р.

1998 р.

· дано заборон на відправку поїздів в рейс

1702

1659

· затримано відправку поїздів в рейс до усунення недоліків

144

222

· відправлено всупереч забороні органів санітарного нагляду

57

11

· відчеплено на вимогу СКП вагонів

182

432

· притягнено до адміністративної відповідальності (працівників)

575

967 

на суму 26701 грн.

· позбавлено преміальної доплати за порушення санправил

1227

624 

на суму 13569 грн.

Приведені дані також засвідчують, що запроваджена на Львівській залізниці система контролю за підготовкою пасажирських поїздів в рейс, разом з розробленою системою АСУ, дозволила суттєво покращити не тільки санітарний стан рухомого пасажирського складу, тобто умови проїзду пасажирів, а й значно посилити вимогливість органів державного санітарного нагляду до порушників Санітарного законодавства.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.