Авг 16 2006

ПІдсумки рІчного циклу комплексного монІторингу куяльницького родовища пІдземних вод на дІлянки завода мІнеральних вод «куяльник»

Опубликовано в 00:42 в категории Без рубрики

ПІДСУМКИ РІЧНОГО ЦИКЛУ КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО РОДОВИЩА ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ДІЛЯНКИ ЗАВОДА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "КУЯЛЬНИК" К.Е.Біленький, С.І.Ніколенко, Л.О. Осипчук

Український НДІ медичної реабілітації та курортології, м. Одеса

Мінеральні води – невід’ємна складова частина природних лікувальних ресурсів Одеського регіону. На підставі вивченості та використання мінеральних вод зазначена спеціалізація потенційних територій курортів, що будуть створюватися у межах Одеської області як клімато-бальнео-грязьових.

У зв’язку з тим, що роботами Українського НДІ медичної реабілітації і курортології неодноразово відмічалися деякі відміни у біологічній дії мінеральних вод, що мають схожий фізико-хімічний склад і які видобувалися з однієї гідрогеологічної структури, на замовлення ВАТ Одеський завод мінеральної води “Куяльник” проведено впродовж року спостереження за фізико-хімічним складом, мікробним ценозом, фізіологічної дією вод, що видобуваються з свердловин заводу, а також готовою продукцією – мінеральною природною лікувально-столовою водою "Куяльник", що фасується у ПЕТФ-пляшки. Спостереження проводились з листопаду 2004 по листопад 2005 р. Результати спостережень зіставлено з режимними спостереженнями за обсягами водовідбору з свердловин та загальним водовідбором.

За результати робіт можна зазначити наступне.

Вміст компонентів та сполук, що нормуються ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні. Технічні умови", не перевищує гранично допустимих концентрацій для фасованих мінеральних природних лікувально-столових вод.

Коливання загальної мінералізації у водах свердловин що каптують води на ділянці ЗМВ "Куяльник" і, відповідно, фасованої мінеральної води "Куяльник", відбувається за рахунок коливання вмісту хлорид-іонів та іонів натрію.

Води свердловин містять сапрофітні бактерії, бактерії, які засвоюють органічний азот, олігокарбофільні бактерії, гетеротрофні бактерії - продуценти амінокислот, маслянокислі, метанутворюючі, тіонові, амоніфікуючі аероби та анаероби (продуценти на поживному середовищі сірководню та аміаку), денітрифікуючі.

Групова різноманітність мікробного ценозу за незначними розходженнями не залежить від сезонів року та від свердловини. Однак, за аналізом даних виявляються деякі розходження у кількості колонієутворюючих одиниць, як за окремими свердловинами, так і за сезонами року.

Досліджуємі води характеризуються бактерицидною дією відносно тест – культури кишкової палички. Взимку усі води було оцінено як значно бактерицидні. Навесні антимікробні властивості вод були найменшими. Фасована вода “Куяльник” бактерицидною дією не характеризувалась.

Тестування біологічної активності вод свердловин та фасованої мінеральної лікувально-столової води "Куяльник" показало, що газована вода „Куяльник” найбільш активна весною, менша активність спостерігалася відповідно влітку, осінню та взимку.

Пряме зіставлення біологічної дії води з порами року, інтенсивністю експлуатації свердловини, кількістю мікроорганізмів, що населяють води та бактерицидною дією води не виявило яких-небудь взаємозв\’язків. Води кожної з свердловин хоч і мають взагалі однакову біологічну дію, однак інтенсивність дії кожної має особливі, хоч і незначні відрізнення.

За підсумками моніторингу можна відмітити наступне:

- Куяльницьке родовище підземних вод в період спостережень експлуатувалось у сталому режимі;

- фізико-хімічний склад води був стабільним взагалі та за окремими свердловинами;

- незалежно від свердловин вода має виражений ідентифікаційний мікробний ценоз та оказує бактерицидну дію;

- вода, як окремих свердловин, так і фасована та насичена двоокисом вуглецю, впродовж всього періоду спостережень мала виражену біологічну дію;

- показано, що певні властивості води залежать від режиму експлуатації свердловини.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.