Июн 21 2000

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖСАНЕПІДНАГЛЯДУ ЗА

Опубликовано в 15:23 в категории Без рубрики

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖСАНЕПІДНАГЛЯДУ ЗА

РАДІАЦІЙНИМИ ТА РАДІОТЕХНІЧНИМИ ОБ`ЄКТАМИ

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

О.І. Бевз, Ю.С. Огаренко, В.Ф. Перепелиця

Державна санітарно-епідеміологічна служба

цивільної авіації МОЗ, м .Київ

Запобігання професійних захворювань, зниження тимчасової втрати працездатності та приведення робочих місць працюючих, де застосовуються, зберігаються та перевозяться радіоактивні речовини та інші джерела іонізуючого випромінювання, до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Норм радіаційної безпеки України /НРБУ-97/, Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань, інших нормативних актів є основним в роботі Держсанепідслужби ЦА МОЗ по нагляду за ріаційними об`єктами цивільної авіації України.

Держсанепіднагляд здійснюється шляхом:

- проведення запобіжного та поточного санітарного нагляду в авіапідприємствах, заводах цивільної авіації, державному підприємстві обслуговування повітряного руху України /Украерорух/, учбових та лікувально-профілактичних закладах цивільної авіації;

- контролю рівнів іонізуючих випромінювань на робочих місцях відповідно до вимог Норм радіаційної безпеки України /НРБУ-97/;

- контролю за дотриманням медичним персоналом Санітарних правил при проведенні медичних рентгенологічних досліджень в лікувально-профілактичних закладах;

- проведення санітарно-дозиметричних обстежень сховищ радіаційних упаковок в службах поштово-вантажних авіаперевезень;

- контролю за вмістом радіонуклідів в продуктах харчування та вирішення подальшого їх використання;

- проведення санітарно-дозиметричного контролю рентгено-телевізійних установок /інтроскопів/ для догляду багажу та ручної по

клажі авіапасажирів, встановлених в службах авіаційної безпеки аеропортів;

- контролю за використанням, зберіганням та захороненням радіо-ізотопних приладів /датчиків РІО-3/, які використовуються на повітряних суднах.

Крім цього, відділенням контролю за радіаційним та елелекромагнітним випромінюванням здійснюється радіаційний контроль рівнів сумарної питомої активності природних радіонуклідів в будівельних матеріалах при будівництві, реконструкції об`єктів цивільної авіації та рівнів потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в житлових та виробничих приміщеннях при введенні їх в експлуатацію.

Кількість піднаглядових об`єктів зростає, що зв`язано з розвитком систем управління повітряним рухом, систем радіонавігації та посадки, в яких використовуються прилади з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання, а також збільшенням перевезень радіоактивних речовин авіаційним транспортом, місць їх тимчасового зберігання в аеропортах.

За станом на 01.01.2000 року кількість радіаційних об`єктів становить – 107.

У всіх аеропортах України, у зв`язку з необхідністю забезпечення авіаційної безпеки авіапасажирів для догляду багажу та ручної кладі, використовуються рентгено-телевізійні установки /інтроскопи/.

На сьогодні в більшості аеропортів вітчизняні інтроскопи ЛУЧ-1М замінені на сучасні та більш безпечні в радіаційному відношенні інтроскопи типів – Хайман /ФРН/, Лайнскан та Рапіскан /США/.

У зв`язку з відсутністю Санітарних норм і правил при роботі та обслуговуванні інтроскопів, нами разом з Департаментом авіаційного транспорту України розроблений та впроваджений галузевий Стандарт України “Обладнання безпеки. Установки рентгено-телевізійні спеціальні. Технічні вимоги”.

Важливим напрямком роботи є контроль за установами та авіапідприємствами, в яких використовуються гамма- та рентгенівські дефектоскопи. Обслуговуючий дефектоскопи персонал, віднесений до персоналу категорії “А” і охоплений індивідуальним дозиметричним контролем.

З дня аварії на Чорнобильській АЕС організовано проведення радіо-логічного моніторінгу зовнішнього радіаційного гамма-фону на території міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни). Таким моніторінгом охоплені також бази відпочинку, дитячі дошкільні заклади, пансіонати, які підпорядковані Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України.

До кінця 2000 року має бути завершена санітарно-екологічна паспортизація усіх радіаційних об`єктів.

Відділенням радіаційної гігієни здійснюється санітарний нагляд за 364 радіотехнічними об`єктами Міністерств транспорту, освіти, держком-промполітики.

В 1997-1999 роках відмічається забезпечення благополуччя на під-контрольних об`єктах, що пов`язано з більш дійовим проведенням державного санітарного нагляду за радіотехнічними об`єктами, доведенням рівнів електромагнітних полів на робочих місцях працюючих та на прилеглій території до гранично-допустимих рівнів, проведення паспортизації радіотехнічних об`єктів цивільної авіації.

Суттєве значення у покращенні санітарного благополуччя на цих об`єктах має місце такий факт, як проведення атестації робочих місць за умовами праці. Так, з метою атестації у 1999 році обстежено 121 об`єкт з проведенням інструментальних досліджень рівнів ЕМП.

Вимірювання ЕМП-радіочастот проводилось у ВЧ-, НВЧ-діапазонах. Всього виконано 2907 вимірювань ЕМП. При цьому обстежено 247 робочих місць.

Вимірювані рівні ЕМП на робочих місцях, обслуговуючого РТО персоналу, не перевищували гранично-допустимих рівнів згідно ГОСТ 12.1.006-84.

Особливе значення приділялось питанню впливу джерел електромагнітного випромінювання на населення /це системи радіолокації, радіо-навігації, ПРЦ/. Усього таких об`єктів – 240. З них паспортизовано у 1999 році – 218.

Об`єкти радіолокації розташовані, як правило на території аеропортів і не впливають на населення. Це пов`язано з тим, що селітебна зона розташована за межами санітарно-захисної зони РТО, а також технічними умовами розміщення РТО /це установка антен РЛС на естакаду, позитивний кут нахилу антени, “вирізаний” сектор випромінювання, направленого на житлову забудову та ін./. Це підтверджується і натурними вимірами, проведеними на територіях, прилеглих до трасових РЛС, які не перевищують гранично-допустимих рівнів для населення.

У зв`язку з відсутністю необхідних коштів, актуальне на сьогодні питання оснащення відділення контролю за радіаційним та елекромагнітним випромінюванням дозиметричною та радіометричною апаратурою, приладами, що відповідають вимогам часу.

Література

1. Мащенко М.П., Мечов Д.С., Мурашко В.О.. Радіаційна гігієна, м. Харків, 1999р.

2. Норми радіаційної безпеки України /НРБУ-97/.

3. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань №239 від 01.08.96р..

4. ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требованиях к проведению контроля.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.