Янв 07 2001

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Опубликовано в 20:22 в категории Без рубрики

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧИХ

І РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Т.Ф. Панченко

Державний науково-дослідний і проектний

інститут містобудування, м. Київ

Сучасний стан. Згідно Земельного Кодексу України в межих ії території серед різних категорій земель виділяються землі оздоровчого призначення з природними лікувальними факторами (курортні зони) та землі рекреаційного призначення (зони масового відпочинку та туризму).

Площа освоєних та потенційних територій оздоровчою і рекреаційною призначення становить 12,8% території України. Більшість існуючих оздоровчих та рекреаційних закладів зосереджена у понад 240 курортних населених пунктах, що входять до спеціального переліку, затвердженого постановою уряду України (15.Х11.1997. № 1391).

Згідно статистичних даних загальна місткість оздоровчих та рекреаційних закладів на сьогоднішній день становить 827 ліжко-місць. Оздоровчі установи (санаторії, пансіонати, профілакторії) складають 23,6%. рекреаційні (будинки та бази відпочинку, дитячі оздоровчі заклади) – 66.3%, туристичні установи (готелі, турбази, мотелі, кемпінги) – 10.1%.

Проблеми. Сучасне використання оздоровчих і рекреаційних закладів та територій має такі тенденції:

– зниження рекреаційного попиту населення у 2,5 рази (за рахунок високих цін на путівки, конкуренції з боку зарубіжних курортів, зайнятості населення в період відпусток на власних садово-дачних ділянках);

– зменшення рівня рентабельності оздоровчих і рекреаційних закладів (коефіцієнт їх використання становить 0.25-0,30%);

– нерегульованість процесів освоєння рекреаційних територій за іншим призначенням (житлове та дачне будівництво) у зв\’язку з відсутністю необхідної проектно-планувальної документації.

На сьогоднішній день d Україні немає повного кадастру земель оздрсжчі u і рекреаційного призначення; не встановлені проектні межі охоронних зон всіх видів (зон санітарної охорони курортів, прибережних

захисних смуг вздовж морів тощо); не визначені показники резервних рекреаційних земель і юридичне не оформлені як землі запасу рекреаційного призначення.

Головними npoблемами збереження та раціонального використання територій оздоровчого і рекреаційної о призначення та існуючої системи закладів є:

– необхідність визнання на державному рівні пріоритетів цінності рекреаційних територій у порівнянні з іншими видами функціонального використання земель;

– потреба встановлення на законодавчому рівні вимог до власників земель щодо збереження і резервування в -межах їх землеволодінь унікальних місцевостей з лікувальними ресурсами, приморськими пляжами, природно-заповідним фондом;

– актуальність реструктуризації існуючого рекреаційного фонду, його реконструкції та часткової переорієнтації на нові функції відповідно до соціальних потреб населення і умов ринкової економіки.

Перспективи розвитку. Згідно «Концепції Генеральної схеми планування території України» прогноз розвитку системи оздоровчих та рекреаційних закладів та відповідних територій визначає такі основні напрямки: І етап (2001-2006 pp.) – прогнозується зростання фонду даної галузі у 1,2 рази; II етап (2006-2016 pp.) – у 1,5-2 рази; ГП етап (2016-2026pp.) – у 2,1-3 рази.

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 1. Динаміка розвитку рекреаційних закладів за областями.

                   1

                   2

Місткість рекреаційних, оздоровчих та туристських закладів. тис.чол./місць:

1 – сучасний стан; 2 – перспектива (до 2026 р.)

Динаміка перспективного розвитку оздоровчих та рекреаційних територій наведена у табл. 1.

Рис. 2. Структура розподілу рекреаційних територій за областями: Площа рекреаційних територій, тис. га: а – всього; б – освоєні території

                   а

                   б

Групи областей. 1 – Донецька, Луганська; 2 – Дніпропетровська, Запарізька, Кіовоградська,; 3 – Полтавська, Сумська, Харківська; 4 – Черкаська, Киівська, 5 – Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська; 6– Вінницька, Тернопільська, Хмельницька; 7 – Миколаївська, Одеська, Херсонська, Автономна Республіка Крим; 8 – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька.

Згідно даних таблиці, прогнозується поетапне освоєння рекреаційних територій, які на період до 2026 року складатимуть 48% (3665,0тис.га.) відносно потенційних ресурсів (7669,0 тис.га.). Необхідно зарезервувати для рекреаційних цілей 4004,0 тис.га.

Пріоритетними напрямками розвитку оздоровчих і рекреаційних територій в Україні є:

– будівництво нових закладів, що відповідають світовим стандартам, для розвитку національної системи туризму та інтеграції її з міжнародними туристичними структурами;

– забезпечення умов відпочинку для соціальне вразливих категорій населення (дітей, перестарілих, інвалідів) і особливо тих, що зазнали радіаційного впливу віл Чорнобильської катастрофи;

– створення законодавчих передумов для розвитку нових форм екологічного, сільського та фермерського туризму, будівництва приватного рекреаційного житла та підприємств малого рекреаційного бізнесу.

Заходи. Для збереження і подальшою раціонального освоєння оздоровчих і рекреаційних ресурсів необхідні наступні заходи:


                Таблиця. Динаміка перспективного розвитку оздоровчих та рекреаційних територій

п/п

Регіони-групи

областей

Сучасне і перспективне використання територіальних ресурсів до 2026 року

Потенціал рекреаційних та оздоровчих територій,

тис. га

Території, придатні для подальшого розвитку, тис. га

Резерв територіальних

ресурсів

Цільовий прогноз розвитку оздоровчих

та рекреаційних територій

Разом

У тому

числі:

Разом

Нові ділянки

Поетапне освоєння нових придатних територій, тис. га

Динаміка перспективного розвитку територій, тис.га

Питома вага територій, що освоюються,

відносно –потенційних

ресурсів, %

Освоєні

зарезерво-вані 1977 р.

2001-2006 р.р.

2006-2016 р.р.

2016-2026 р.р.

На

кінець 2006 р.

На

кінець 2006 р.

На

кінець

2006 р.

УКРАЇНА

7669,0

1104,0

1211,0

3665,0

2561,0

4004,0

122,3

510,6

1928,1

1226,3

1736,9

3665,0

48,0

1.

ДОНЕЦЬКИЙ (Донецька. Луганська)

355,8

166,5

50,0

336,1

169,6

19,7

12,0

48,5

109,1

178,5

227,0

336,1

94,0

2.

ПРИДНЕПРОВСЬКИЙ (Дніпропетровська, Запорозька, Кіровоградська)

270,8

106,7

38,5

236,0

129,3

34,8

11,0

43,3

75,0

117,7

161,0

236,0

87,0

3.

СХІДНИЙ (Полтавська, Сумська, Харківська)

944,0

165,2

250,5

657,8

492,6

286,2

26,0

101,9

364,7

191,2

293,1

657,8

70,0

4.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ (Київська, Черкаська)

430,0

117,3

80,2

191,0

73,7

239,0

8,0

32,0

32,9

125,3

158,1

191,0

44,0

5.

ПОЛІСЬКИЙ (Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська)

1649,4

150,6

139,3

438,1

287,5

1211,3

18,0

88,9

180,6

168,6

251,5

438,1

26,01

6.

ПОДІЛЬСЬКИЙ (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька)

765,9

103,0

67,8

460,0

357,0

305,9

15,6

65,6

275,8

118,6

184,2

460,0

60,0

7.

ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ (Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська)

618,7

86,4

76,9

398,0

311,6

220,7

6,7

28,0

276,9

93,1

121,1

398,0

64,0

8.

КАРПАТЬСКИЙ (Закарпатська, Львівська, Івана-Фран-ківська, Чернівецька)

2634,4

208,3

507,8

948,0

739,7

1686,4

25,0

101,6

613,21

233,3

334,9

948,0

36,0


– Розробити комплексну «Державну програму розвитку курортів, зон відпочинку та туризму, природно-заповідного фонду до 2010 року» – для визначення загальної стратегії щодо раціонального використання оздоровчих, рекреаційних і природоохоронних територій.

– Підготовити проект закону України «Про території оздоровчого і рекреаційного призначенням – для встановлення їх правого статусу, характеру земельних відносин, порядку оголошення територій загальнодержавного значення та міри відповідальності за порушення законодавства у цій галузі.

– Створити кадастр оздоровчих та рекреаційних земель, розробити регіональні (обласні) схеми розташування курортів, зон відпочинку та туризму, заповідних територій – для врахування інтересів даної галузі і збалансованого містобудівною розвитку територій на екологічно зорієнтованих засадах.

– Скласти новий «Перелік територій з визначенням їх меж, що резервуються для організації курортів, зон відпочинку і туризму в Україні» (на заміну аналогічного документу, затвердженого Постановою уряду України 10.12.1977, № 606) – для збереження цінних природних ресурсів в умовах приватизації та розпаювання земель.

– Розробити пропозиції щодо участі України в міжнародних програмах та проектах з проблем розвитку прикордонних рекреаційних територій – для розширення зовнішніх зв\’язків в цій галузі та створення туристичних центрів міжнародного значення.

Література

1. Концепція Генеральної схеми планування території України. Розділ "Розвиток оздоровчої та рекреаційної мережі" (рукопис). – К., Діпромісто, 1998.

2. Національна доповідь про єкотуризм в Україні – К; Мінекобезпеки, 1999.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.