Апр 13 2001

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ

Опубликовано в 12:05 в категории Без рубрики

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ

ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В КОНТЕКСТІ

ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

А.М. Близнюк1, Н.Й. Коніщева2

1Донецька облдержадміністрація, Україна

2Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

В Україні в результаті багаторічного розвитку переважно галузей важкої промисловості, які є основними постачальниками відходів, накопичено 25-28 млрд. т відходів, які займають більш ніж 180 тис. га землі. Наприкінці 90-х років завдяки спаду виробництва обсяг їх утворення знизився на 35-40 %, але, незважаючи на це, щорічні обсяги складування відходів у поверхневих сховищах не скоротилися. Це обумовлено прогресуючою тенденцією зменшення обсягів утилізації та переробки відходів. У 1999р. в порівнянні з 1990 р. рівень використання відходів вуглевидобутку і вуглезбагачення склав 26,4 %, будівельного виробництва - 17,7, деревини - 11,8, склобію - 27,5, макулатури - 31,2, шин зношених - 19,7, вторинної сировини полімерної - 14,9 %.

Поглиблення розриву між обсягами утворення та переробки відходів обумовлює загострення екологічних проблем, особливо в таких еко-кризових промислових регіонах як Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька, Харківська області, де сконцентровано більш ніж 75 % загального обсягу відходів, накопичених в Україні.

Аналіз статистичних даних показує, що в Україні в останні роки превалює тенденція скорочення обсягів утилізації та переробки відходів, а також виробництва товарів з їх використанням. Наприклад, у Донецькій області за 1990-1999 рр. обсяги використання відходів вуглевидобутку і вуглезбагачення зменшилися на 63,5 %, шлаків доменного виробництва - на 43,3 %, шлаків сталеплавильного виробництва - на 21,0 %, золи та золошлакових відходів - на 29,1 %, а в цілому по області - на 45,5 %.

Як показали дослідження, низький рівень використання відходів зумовлений обмеженістю фінансових ресурсів для створення та розвитку спеціалізованих виробництв з утилізації та переробки відходів, недоско-

налістю системи стратегічного та оперативного управління у цій сфері. Так, у Донецькій області за 1996-1999 рр. інвестиції в охорону навколишнього середовища зменшилися на 48,4%, з них в установки (виробництво) з утилізації і переробки відходів виробництва, знешкодження та захоронення токсичних промислових та побутових відходів - з 6861 до 2538тис.грн., або на 63,0%. Про відсутність належної стратегії розвитку індустрії переробки відходів свідчить також стрибкоподібний характер змінення фактичних обсягів вищезгаданих інвестицій. Якщо у 1996 р. їх доля в загальному обсязі інвестицій в охорону навколишнього середовища Донецької області складала 16,1%, то у 1997 р. - 1,86, у 1998 р. - 7,3, у 1999 р. - 11,5% (табл.1).

Таблиця 1. Динаміка інвестицій в об’єкти переробки відходів у Донецькій області, у порівняних цінах 1996 р., тис. грн.

1996

1997

1998

1999

Інвестиції в охорону навколишнього середовища всього

42 737

37 546

28 811

22 071

% до 1996 р.

100,00

87,85

67,41

51,64

Інвестиції у виробництво з утилізації і переробки відходів виробництва, знешкодження і захоронення токсичних промислових, побутових та інших відходів

6 861

697

2 112

2 538

% до 1996 р.

100,00

10,16

30,78

36,99

Доля у загальному обсязі інвестицій в охорону навколишнього середовища, %

16,05

1,86

7,33

11,50

Таким чином, розвиток індустрії переробки відходів - це один із суттєвих напрямів комплексного вирішення екологічних, економічних і соціальних проблем структурної перебудови господарства.

Виходячи з цього, в умовах ринкової трансформації економіки особливу актуальність набуває проблема розробки стратегії формування індустрії переробки промислових та побутових відходів на сучасній науково-технічній і технологічній основі в контексті інноваційної моделі економічного розвитку. Виконані дослідження переконливо свідчать про необхідність удосконалення стратегічного управління сферою поводження з відходами в умовах трансформації економіки.

Насамперед це стосується уточнення поняття індустрії переробки та утилізації відходів на сучасній науково-технічній і технологічній основі в контексті інноваційної моделі економічного розвитку. Це дуже актуально, бо стійке зростання виробництва та забезпечення його конкурентоспроможності можливі лише за рахунок нарощування об\’ємів виробництва продукції технологічно оновлених переробницьких галузей, розвитку сучасної промислової ринкової інфраструктури.

Треба відмітити, що у Законі “Про відходи” закладено застаріле поняття поводження з відходами, у складі якого, згідно думки авторів закону, передбачаються заходи спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

В умовах інноваційної моделі економічного зростання для створення індустрії переробки, утилізації та знешкодження відходів на сучасній науково-технічній основі потрібно доповнити вищенаведений перелік дій у сфері поводження з відходами науково-технічними заходами, спрямованими на підвищення рівня переробки та утилізації відходів, формування інноваційних структур та відповідної інфраструктури у цій сфері (рис.1).

Рис. 1. Перелік дій, які складають поняття "поводження з відходами" у рамках інноваційної моделі економічного розвитку.

Виходячи з вищезгаданого, головними критеріями сформованої індустрії переробки, утилізації та знешкодження відходів є наявність тенденцій зменшення обсягів їх утворення та підвищення рівня використання. Це можливо лише за рахунок широкомасштабного впровадження науково-технічних перетворень, на основі яких досягається якісно нова трансформація економічного становища.

У ході дослідження встановлено, що пріоритетними напрямами формування стратегії у сфері використання відходів в екокризовому промисловому регіоні мають бути:

– розвиток індустрії переробки відходів та інфраструктури обслуговування на основі прогресивних наукоємних технологій;

– розвиток сучасних форм господарювання, науково-технічної діяльності та інституційної інфраструктури в сфері поводження з відходами: технопарки, інноваційно-технологічні центри, біржі відходів, постійно діючі виставки, бізнес-інкубатори тощо;

– створення організаційно-економічних механізмів стимулювання суб\’єктів господарювання щодо раціонального використання матеріальних ресурсів та вторинної сировини;

– залучення інвестицій для розробки і впровадження передових технологій, сучасного устаткування з переробки відходів;

– створення нових видів високоякісної і конкурентноспроможної продукції, яка виробляється з використанням відходів;

– впровадження маловідхідних технологій виробництва продукції, а також технологій з замкнутим циклом ресурсоспоживання;

– формування ринку інновацій у сфері використання відходів на основі розробки концепції маркетингових досліджень та стратегії внутрішньо- та зовнішньоторговельного маркетингу щодо складових ринку вторинної сировини.

Формування індустрії переробки та утилізації відходів повинно здійснюватися у таких напрямах:

– удосконалення діючих та створення нових видів техніки та прогресивних технологій, що забезпечують масштабну переробку та утилізацію відходів для підвищення паливно-енергетичного та ресурсного потенціалу, виробництва конкурентоспроможної продукції, зменшення забруднення навколишнього природного середовища;

– створення нових видів продукції, що виробляються з використанням відходів, мають високий рівень споживчих якостей та конкурентоспроможні на внутрішньому та зовнішньому ринках;

– впровадження системи наукового, інформаційного та інституціального забезпечення управління у сфері використання відходів у рамках технопарків та інноваційно-технологічних центрів;

– удосконалення регіональної системи довгострокового та поточного управління ресурсозбереженням.

Розробка наукових основ формування стратегії розвитку індустрії переробки та утилізації відходів в екокризових промислових регіонах в умовах переходу на інноваційну модель економічного розвитку, а також організаційно-економічних механізмів її реалізації має не тільки теоретичне, але й суттєве практичне значення. Формування стратегії розвитку індустрії використання відходів виробництва і споживання у Донецькій області та формування регіонального ринку інновацій у цій сфері дозволяє переорієнтувати експортно-сировинну модель розвитку області на розгортання експортно-орієнтованих виробництв високотехнологічної продукції: обладнання, прилади, послуги, програмне забезпечення, науково-дослідні розробки, патенти, сервісне обслуговування.

В результаті проведеного обстеження діяльності наукових установ і виробничих підприємств визначено 37 науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій академічного, галузевого і вузівського секторів науки, що мають науково-технічні розробки по ресурсозбереженню, переробці та утилізації відходів і більш 150 виробничих підприємств, у яких є новітні технології використання відходів. Виходячи з цього, обґрунтована доцільність створення Донецького технологічного парку "Ресурсозбереження та переробка відходів", що дозволить активізувати процес впровадження науково-технічних розробок з ресурсозбереження, переробки та утилізації відходів.

Досвід Донецької області переконливо доводить, що розвиток індустрії переробки відходів є стратегічним резервом екологічної реструктуризації екокризових промислових регіонів. Це здійснюється за рахунок можливостей подолання енергетичного та ресурсного дефіциту, технологічного відставання наукоємних галузей промисловості, розвитку комплексу послуг з сервісного обслуговування підприємств з переробки відходів, і на цій основі - підвищення рівня зайнятості населення, виробництва конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції та спеціалізованого обладнання по переробці відходів.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.