Дек 08 2002

Про стан атмосферного повітря в м. Одесі

Опубликовано в 12:46 в категории Без рубрики

Про стан атмосферного повітря в м. Одесі

І.М. Кліментьєв, І.В. Бабич, Г.І.Співакова

Одеська міська санепідстанція

В дійсний час антропогенне навантаження на довкілля досягло критичного рівня. В ХХ сторіччі із надр землі здобуто сировини більше, ніж за всю попередню історію людства, особливо за останні 25-30 років. Темпи переробки природних ресурсів різко зросли. В той же час близько 90% їх перетворюється у відходи, з яких у світі тільки до атмосфери щорічно надходить до 20млрд.т діоксиду вуглецю, 50млн.т оксидів азоту, 150млн.т оксидів сірки, 50млн.т вуглеводнів. Це призводить до руйнування озонового шару, створює умови для змін клімату тощо. В атмосфері проходять хімічні процеси, що обумовлюють екзогенний синтез нових сполук, нерідко більш небезпечних для живих істот і екологічних систем, ніж їх попередники – первинні забруднювачі повітря.

Наукові проблеми оцінки впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини та обґрунтування державних оздоровчих заходів на сьогодні являються приоритетними задачами державної політики практично в усіх економічно розвитих країнах.

Розробка та упровадження нових наукових технологій в першу чергу залежать від путей розвитку державної політики та економіки України. Із-за кризи та розвалу промисловості, рівні забруднення навколишнього середовища знаходяться на стабільному та відносно низькому рівні. Продовжуюче погіршення здоров\’я нації в цих умовах залежить в першу чергу від попередніх шкідливих впливів та головним чином від різкого погіршення рівню та якості житлових умов, накопичення генетичного та біохімічного вантажу.

Рівень забруднення повітряного басейну міста визначається викидами шкідливих речовин в основному від двох джерел: автотранспорту і промислових об\’єктів. Внесок підприємств теплоенергетики і неорганізованих джерел значно менше. У більшості міст із чисельністю населення як в Одесі і концентрацією промислового виробництва, частка підприємств теплоенергетики в сумарному обсязі викидів значно вище.

Промислові джерела представлені підприємствами різних галузей від машинобудування до металургії і нафтохімічної промисловості, тому і склад викидів характеризується багатьма специфічними речовинами, значна частина яких становить серйозну небезпеку в гігієнічному відношенні. Автомобільний транспорт є головним джерелом влучення в атмосферу вуглеводнів різних класів і окису вуглецю, що займають перше і друге місце по валовому викиду інших речовин.

Рівень забруднення повітряного басейну міста залежить не тільки від обсягу і структури викидів, але і від особливостей розсіювання забруднюючих речовин.

Природньокліматичні та аерометеорологічні умови визначають високий потенціал забруднення атмосфери міста. По індексу забруднення атмосфери /ІЗА/ м. Одеса уступає в Україні тільки м. Донецьку і м. Маріуполю, маючи обсяги викидів у 2-3 рази менше, ніж у цих містах.

Це свідчить про слабку здатність атмосфери до розсіювання, пов\’язаної в першу чергу з характерною для приморських міст бризовою циркуляцією повітряних потоків, де практично відсутня результуюча переносу забруднюючих речовин. Саме з замкнутою бризовою циркуляцією ймовірно зв\’язаний сезонний ріст концентрацій ряду речовин у весняно-літній період. Зокрема відзначається, що концентрації сірчистого ангідриду в періоди з бризовою циркуляцією зростає в 1,2-1,5 рази.

В осінньо-зимовий період високий потенціал забруднення обумовлюється приземними інверсіями з товщиною інверсійного шару 300-400м. Утворюючийся інверсійний дах перешкоджає розсіюванню атмосферних забруднень.

Найбільший рівень забруднення атмосферного повітря основними і специфічними речовинами реєструються в північному і північно-східному промислових районах міста /Пересип, Застава/, де розташовані нафтопереробні, цементні, хімічні заводи, ТЕЦ та інші.

Промисловими підприємствами м. Одеси в атмосферу викидається окису вуглецю і сірчистого газу – 22%, вуглеводнів – 8%, пилу – 11%, окису азоту – 12%.

На частку специфічних шкідливих речовин /бензаперина, формальдегіду, фтористого водню й ін./ випадає більш 14% загальних викидів.

За даними Одеського гідрометцентру на території промислових районів м. Одеси середньодобові концентрації шкідливих речовин в атмосфері перевищують припустимі рівні окису азоту в 2,1 рази, фтористого водню в 2,0 рази, пилу в 1,3 рази, сірчистого газу в 1,1 рази, фенолу в 2,3рази, окису вуглецю в 4,3 рази.

Через відсутність асигнувань і призупинення роботи більшості підприємств практично не вирішуються питання розробки проектів і організації санітарно-захисних зон. Питання виведення із селитебної зони промислових підприємств, згідно Рішення МВК №239 від 31.08.91р., практично не зважується.

Одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря в місті являються крупні автомагістралі. Відпрацьовані гази автотранспорту містять велику кількість різних хімічних сполук – продуктів повного та неповного згорання рідкого палива. Серед цих сполук особливу увагу з гігієнічної точки зору представляють окис вуглецю, окисли азоту, вуглеводні, альдегіди, сажа, аерозоль свинцю. Слідує також добавити, що деякі сполуки відпрацьованих газів можуть утворювати в атмосфері нові речовини за рахунок фотохімічних реакцій. Проблема усугубляється тим, що гази автотранспорту викидаються в приземний шар атмосфери, що ускладнює їх розсіювання. Наявність вузьких вулиць та високих будинків, які зашкоджують розсіюванню, сприяють накопиченню шкідливих речовин відпрацьованих газів автотранспорту в повітрі міста в зоні дихання пішоходів.

За даними лабораторного контролю, на автомагістралях з інтенсивним рухом транспорту (до 15000 од./годину) - вул. Рішельєвська, Чорноморського Козацтва, Космонавтів, проспект Добровольського та інш. – максимально-разові приземні концентрації складають: окису азоту – 1,2-3,2 ГДК, сірчистого ангидриду – 0,5-0,8, окису вуглецю – 1,4-3,5 ГДК, формальдегиду – 1-1,3 ГДК.

В курортній зоні В.Фонтан ("Аркадія", Французький бульвар,10-а, ст.В.Фонтану) максимально-разові концентрації вуглеводородів складають 0,2 ГДК, окису вуглецю – 0,1-1,2 ГДК, формальдегиду 0,5-1,0 ГДК, двоокису азоту – 0,9-1,2 ГДК.

За останні 5 років має місце тенденція зменшення забруднення атмосфери пилом, діоксидом сірки, фтористим воднем, що пов\’язано зі зниженням викидів підприємств м. Одеси. В порівнянні з 2001р. – збільшення середніх концентрацій сажі, озону, формальдегіду.

Основною причиною погіршення стану здоров’я населення являється соціально-економічний спад, який подовжується. Зниження затрат на охорону здоров\’я, в том складі й проведення санітарно-протиепідемічної роботи, заміна структури та якості харчування, дисбаланс, а в багатьох випадках дефіцит основних інгредієнтів. Не могли не відобразитися: деградація навколишнього середовища, зріст рівню забруднення атмосферного повітря в місті, ґрунту та води.

З метою покращення стану атмосферного повітря необхідно проведення заходів по організації санітарно-захисних зон підприємств, впровадження безвідходних технологій, розробка генеральних транспортних схем населених міст, переведення транспорту на екологічно безпечне паливо.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.