Сен 26 2000

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Опубликовано в 08:32 в категории Без рубрики

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Г.П. Виговська, В.С. Міщенко

РВПС України НАН України, м. Київ

Формування нової державної політики природокористування передбачає зростання ролі регіональних органів управління у вирішенні природно-ресурсних проблем. Проведення регіональної природо-охоронної та ресурсозберігаючої політики має бути зорієнтовано не на ліквідацію наслідків, а на усунення самих причин порушення екологічної стабільності. Маються на увазі заходи, які забезпечують раціональне використання наявних в регіоні ресурсів та недопущення (обмеження) забруднення навколишнього середовища.

Вирішення цих обох завдань забезпечують превентивні заходи щодо обмеження утворення відходів, екологічно безпечного поводження з ними та розширення їх використання.

У цьому аспекті визначення пріоритетів має виходити з таких передумов:

– запобігання чи максимально можливе обмеження обсягів утворення відходів, в першу чергу токсичних;

– підвищення рівня залучення відходів у господарський обіг, які забезпечують швидку окупність капіталовкладень;

– запобігання негативного впливу відходів на довкілля;

– технічних та економічних можливостей переробки відходів;

– значимість відходів у забезпеченні регіону сировиною;

– створення нових робочих місць.

Свій вплив органи, що беруть участь в управлінні відходами, здійснюють шляхом виконання функцій по організації, координації, плануванню, стимулюванню, обліку і контролю за сферою поводження з відходами. Склад повноважень і функції регіональних органів управління визначаются Законами України "Про відходи", "Про охорону навколиш-нього природного середовища", "Про місцеві державні адміністрації",

"Про місцеве самоврядування в Україні" та рядом інших нормативно-правових актів .

Для успішного вирішення завдань управління у сфері поводження з відходами доцільно виходячи з чинного законодавства конкретизувати функції органів управління регіонального рівня. Стосовно різних аспектів діяльності вони полягають:

В організаційному плані:

– правове регулювання поводження з відходами на території області згідно з законодавством України і контроль за його виконанням;

– організація розроблення, затвердження і забезпечення виконання програм поводження з відходами;

– участь у розробці державних програм поводження з відходами технологій;

– здійснення керівництва роботою по нормуванню утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення відходів, стягненню платежів за розміщення відходів разом із спеціально уповноваженими органами України по охороні навколишнього природного середовища;

– сприяння створенню спеціалізованих підприємств для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також виготовлення, та сервісного обслуговування устаткування;

– створення сприятливих умов для розвитку виробничої і комерційної діяльності використання відходів, сприяння створенню і функціону-ванню позавідомчих організаційних структур з делегуванням їм відповідних повноважень;

– сприяння об’єднанню на договірних засадах коштів підприємств з метою створення інфраструктури поводження з відходами, будівниц-тва і утримання відповідних об’єктів регіонального значення;

– організація підготовки проектів будівництва об’єктів поводження з відходами, що мають обласне значення, надання згідно з законодав-ством України та встановленим обласною Радою порядком земельних ділянок під ці об’єкти, здійснення контролю за дотриманням затверд-жених проектів будівництва, призначення державних приймальних комісій і затвердження актів про прийняття в експлуатацію завершених об’єктів;

– розгляд пропозицій щодо розміщення підприємств з переробки відходів, діяльність яких має обласне чи міжрегіональне значення, прийняття по них мотивованих рішень;

– забезпечення ліквідації несанкціонованих звалищ відходів;

– розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;

– організація збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також організації роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

– видача дозволів (ліцензій) на право ведення діяльності, пов’язаної із збиранням, заготівлею та обробленням окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

– сприяння функціонуванню обласних ярмарок вторинних ресурсів, створення спеціалізованих бірж, виставок вторинних ресурсів та продукції з їх використанням.

В сфері планування і координації:

– визначення стратегії та пріоритетів на рівні області;

– планування заходів поводження з відходами, організація їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення;

– координація діяльності у сфері поводження з відходами організаційних структур управління базового рівня, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

– взаємодія з органами місцевого самоврядування;

– координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності.

В сфері стимулювання:

– визначення організаційно-економічного механізму поводження з відходами на рівні області, прийняття рішень щодо стимулюванню діяльності у сфері відходів;

– стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини.

В сфері фінансування:

– формування фонду охорони навколишнього природного середовища, забезпечення використання коштів фонду за цільовим призначенням, здійснення контролю за використанням і розміщенням коштів цього фонду;

– здійснення по узгодженню з підприємствами заміни платежів за розміщення відходів виконанням заходів по безпечному поводженню чи утилізації відходів (в межах надходжень до регіональних фондів);

В сфері обліку і інформації:

– організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації і видалення відходів, а також їх паспортизації; допомога органам державної статистики, надання їм і отримання від них необхідних статистичних даних;

– складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

– створення і ведення кадастрів відходів, банків даних по відходах та технологіях їх переробки;

– забезпечення усіх зацікавлених організацій і громадян інформацією з проблеми відходів;

В сфері контролю:

– здійснення контролю за об’єктами поводження з відходами;

– здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища;

– контроль звітності по утворенню, розміщенню та утилізації відходів;

– сприяння і забезпечення контролю за безпечним поводженням з токсичними відходами, організація моніторингу місць розміщення відходів.

Центральною ланкою поточної діяльності регіональних органів управління є формування еколого-економічного механізму поводження з відходами. Вона здійснюється в умовах двох дещо суперечливих процесів, з одного боку - розширення прав місцевих органів управління, що передбачає більший управлінський вплив на підприємства, розташовані на їх території, а з іншого – економічна самостійність підприємств згідно з Законом про підприємство. Саме в цьому аспекті набувають вирішального значення економічні інструменти взаємодії підприємств та регіональних органів управління. Це перш за все надходження місцевих податків, диференційовані з урахуванням регіональних пріоритетів, податкові пільги та посилення нормативних вимог тимчасового характеру, субсидії цільового призначення, регіональна кредитна політика, ресурсні платежі, нарешті, штрафні санкції та відшкодування збитків.

Ці заходи мають бути об’єднані в єдиний еколого-економічний механізм, що являє собою організаційно і фінансово стійку систему впливу через відповідні важелі. Згідно з засадами державної політики управління відходами зазначений еколого-економічний механізм спрямовується на:

– забезпечення максимального використання усіх можливостей для мінімізації утворення відходів;

– стимулювання повторного використання матеріалів, переробки промислових відходів, роздільне збирання і сортування побутових відходів;

– забезпечення екологічно коректного видалення відходів з дотриманням санітарних норм, захоронення лише тих відходів, які не можуть бути утилізовані;

– попередження нелегального захоронення відходів, встановлення відповідної системи контролю та міри відповідальності;

– запобігання негативного впливу відходів на довкілля;

– забезпечення регіонів сировиною, паливом, матеріалами за рахунок використання відходів та інш.

Еколого-економічний механізм управління у сфері поводження з відходами повинен включати заходи обмежуючого та стимулюючого характеру, до яких відносяться:

– нормування утворення відходів;

– встановлення лімітів на утворення та розміщення відходів;

– встановлення та стягнення платежів за розміщення відходів;

– надання податкових та інших пільг;

– надання різного роду субсидій для фінансування заходів поводження з відходами;

– створення спеціалізованих фондів для цільового фінансування заходів по утилізації відходів;

– встановлення та перегляд переліку відходів, відносно яких з урахуванням регіональних інтересів повинен передбачатися спеціальний режим стимулювання їх утилізації;

– встановлення дозвільного порядку здійснення операцій з токсичними та ресурсно-цінними відходами;

– встановлення згідно з чинним законодавством відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами.

Найважливіші складові еколого-економічного механізму:

а) Нормування впроваджується шляхом розроблення, узгодження, затвердження у встановленому порядку нормативних документів як системи регуляторів відповідної діяльності. Нормуванню підлягають:

– питомі показники утворення відходів ( нормативи утворення відходів) на одиницю продукції (сировини, енергії), проведення робіт тощо;

– граничні показники утворення відходів (нормативно допустимі обсяги);

– регламенти використання і витрат сировини;

– вимоги до діяльності щодо поводження з відходами.

З метою запобігання чи зменшення утворення відходів і стимулювання впровадження маловідходних технологій органи управління організовують: -розробку і впровадження науково-обгрунтованих нормативів утворення відходів на одиницю продукції (сировини, енергії), виконання робіт, надання послуг, які регламентують їх кількісний та якісний склад; -періодичний перегляд встановлених нормативів, спрямований на зменшення їх обсягів, у відповідності з розвитком техніки і технології, а також економічних можливостей.

В рамках реалізації Закону України "Про відходи" Мінекобезпеки України з залученням фахівців НАН України (Рада по вивченню продуктивних сил України) розроблено проекти методики та порядку встановлення, затвердження та перегляду нормативів утворення відходів.

б) Ліміти на утворення і розміщенні відходів встановлюються з метою запобігання або зменшення утворення відходів, удосконалення економічного механізму справляння зборів за їх розміщення. Ліміти повинні встановлюватися, виходячи з наявних документально підтверджених даних щодо можливостей екологічно безпечного поводження з ними і розраховуються як сума відповідних показників по всіх напрямках такого поводження.

в) Встановлення і справляння зборів за розміщення відходів здійснюється на основі базових нормативів плати з урахуванням встановлених лімітів, нормативно допустимих обсягів утворення відходів, фактичних обсягів їх розміщення та територіальних коефіцієнтів. За понадлімітне розміщення відходів встановлюється підвищуючий коефіцієнт.

г) Стимулювання використання відходів регіональні органи управління здійснюють виходячи передусім з еколого-економічної доцільності та потреб регіону в тих чи інших видах продукції. Відповідні рішення приймаються щодо суб’єктів господарювання, які:

– впроваджують нові технології, що спрямовані на зменшення утворення відходів;

– утилізують відходи при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг та інш.) при умові відповідності продукції існуючим стандартам чи іншим нормативним документам;

– здійснюють збирання, заготівлю і поставку (продаж) відходів як вторинної сировини;

– проводять будівництво підприємств, цехів, монтаж технологічних ліній по утилізації відходів;

– організують виготовлення устаткування і оснащення для утилізації відходів;

– приймають участь у замовному фінансуванні по зменшенню утворення та утилізації відходів.

Стимулювання зазначених видів діяльності має встановлюватись по кожному окремо обгрунтованому заходу в залежності від його значимості органами обласного (базового) рівня в межах їх компетенції.

Для стимулювання зазначених видів діяльності регіональні органи управління в межах своїх повноважень використовують наступні економічні інструменти:

– обгрунтування віднесення окремих видів відходів до того Переліку (що затверджується КМУ), на який поширюється пільговий режим оподаткування;

– надання податкових кредитів в межах відповідних повноважень;

– пріоритетне надання кредитів і встановлення спеціальних субсидій (з місцевого бюджету) на зменшення процентів на банківські кредити;

– повне або часткове звільнення підприємств від плати за землю, інших обов\’язкових платежів в межах відповідних повноважень;

– звільнення від біржового збору при проведенні операцій на біржах, якщо ці операції пов\’язані з реалізацією відходів, продукції з відходів, устаткування по переробці відходів, виробничих потужностей та приміщень для здійснення діяльності по утилізації відходів;

– введення транспортних дотацій з регіонального бюджету для перевезення відходів, сировини чи напівфабрикатів з них;

– звільнення від біржового збору при проведенні операцій на біржах, якщо ці операції пов′язані з реалізацією відходів, продукції з відходів, устаткування по переробці відходів, приміщень для здійснення діяльності по утилізації відходів;

– звільнення від податку на рекламу, що рекламує продукцію з відходів або технології чи устаткування по утилізації відходів та інш.

Пільги мають надаватися за обгрунтуванням підприємства-претендента за умови, що поточні витрати відповідних бюджетів будуть компенсуватися надходженням податків від реалізації продукції з відходів.

В рамках реалізації державної "Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року" здійснено розробку положення про порядок державної підтримки і стимулювання діяльності з поводження з відходами, який після апробації передбачається подати на затвердження до Мінекономіки України

Порядком стимулювання діяльності по переробці відходів передусім передбачається визначення регіональних пріоритетів. Ці пріоритети мають формуватися в рамках розробки регіональних програм використання відходів та програм соціально-економічного розвитку регіону.

Наступним кроком може стати оголошення тендеру на виконання пріоритетних заходів. У разі необхідності при цьому визначаються форми і методи підтримки. При виборі проектів для реалізації та їх підтримки органи управління мають керуватися відповідними критеріями оцінки ефективності. Такими критеріями можуть бути комерційна чи фінансова ефективність, зменшення екологічних збитків, вирішення соціальних питань тощо. У випадках необхідності застосування економічних стимулів, останні повинні бути стимулюючими, цілеспрямованими, адресними і контрольованими.

Підприємства, які мають намір здійснювати певні проекти, подають до органів державного управління відповідного рівня техніко-економічне обгрунтування, в якому наводяться розрахунки ефективності, терміни та джерела погашення первинних витрат, форми і методи необхідної підтримки.

Органи державного управління розглядають обгрунтування, визначають доцільність підтримки, проводять його експертизу і при позитивному рішенні враховують при формуванні проекту бюджету відповідного рівня на наступний рік. У випадку доцільності пільг після затвердження бюджету рішення про їх надання повідомляється підприємству і доводиться до відома податкової адміністрації.

Податкова інспекція контролює досягнення підприємством тих результатів, що зумовили надання пільг. Порушення умов, що дають право на пільги, тягне за собою їх відміну і, можливо, штрафні санкції.

д) Фінансування заходів поводження з відходами має здійснюватися в залежності від їх значимості та за рахунок максимально диверсифікованих джерел, включаючи державний і регіональні бюджети, державний і регіональні екологічні фонди, власні кошти підприємств чи їх об’єднань, кредитів банків тощо.

З метою більш широкого залучення коштів фондів охорони навколишнього природного середовища для вирішення проблеми поводження з відходами в структурі названих фондів обласного і базового рівня доцільним є створення спеціальних рахунків для координації і фінансування заходів поводження з відходами. Для акумулювання коштів підприємств має передбачатися створення спеціальних регіональних фондів поводження з відходами, в т.ч. за рахунок платежів за розміщення відходів. В подальшому може практикуватись залучення тимчасово вільних коштів інших спеціалізованих фондів (наприклад пенсійного, страхового та інш.) для інвестування інфраструктури по переробці відходів з відповідним пільговим оподаткуванням відповідної частини цих фондів.

Організаційні засади взаємодії органів управління різних рівнів та суб’єктів господарського права. Взаємодія органів управління відходами різних рівнів та суб’єктів господарського права має бути спрямована на об’єднання зусиль області, міст, районів на вирішення проблеми екологічно безпечного поводження з відходами і максимально можливого їх використання як вторинного ресурсу.

Організаційною основою взаємодії обласних, міських і районних органів управління відходами, а також суб’єктів господарського права, виходячи із ринкової моделі нормативно-правових відносин, може бути складання двосторонніх і багатосторонніх договорів. Складання договорів забезпечить об’єднання зусиль як на ключових напрямках вирішення проблеми, так і на виконанні конкретних заходів поводження з відходами.

В предмет договору може входити:

– розділення компетенції органів управління як по вертикалі, так і по горизонталі, і розмежування на цій основі відповідальності за реалізацію відповідних функцій;

– створення і розвиток інфраструктури поводження з відходами, що включає виробничу кооперацію, фінансове і організаційне об’єднання;

– створення сприятливих інвестиційних, кредитних, податкових і інших умов для розвитку галузі поводження з відходами тощо;

Використання договорів послужить обов’язковою умовою для виконання закріплених функцій і повноважень. Порушника договору відносно легко притягти до відповідальності за невиконання умов договору, оскільки механізм розгляду справ, пов’язаний з порушенням договірних зобов’язань, існує давно і добре відпрацьований.

Для виконання організуючої і координуючої функцій у галузі поводження з відходами при регіональних органах управління доцільно створення спеціальних структур (департаментів, відділів, управлінь). Діяльність таких підрозділів має бути спрямована на удосконалення існуючої системи поводження з відходами і вирішення проблеми відходів у перспективі.

Регіональна система управління відходами в Україні лише формується. Тому відповідні ініціативи, досвід, а також недоліки становлять значний інтерес для дослідження.

Найбільш значні зусилля в цьому відношенні здійснено в Харківській і Донецькій областях, в містах Києві та Львові. Харківська міськрада ухвалила масштабну програму утилізації відходів. Розпочато реконструкцію сміттєспалювального заводу, розроблено план будівництва сучасного сміттєпереробного підприємства. Одним з перших є досвід приватного підприємництва з надання послуг по видаленню відходів.

В Харкові за сприяння програми ТАСІС здійснюється розробка низьковитратної стратегії поводження з відходами. Передбачається насамперед створення спеціального регіонального фонду і Центру управління промисловими відходами, діяльність якого спрямовується на удосконалення інфраструктури і практики поводження з відходами (в тому числі створення централізованих установок і полігону для обслуговування потреб промисловості). Наповнення фонду має здійснюватись за рахунок як діючої системи платежів з урахуванням її удосконалення, так і розширення бази оподаткування. Для початку здійснення програми передбачається залучення позичкового капіталу.

Надбанням Донецької області є досвід розробки в 1999 році однієї з перших в Україні "Програми використання відходів виробництва і споживання в Донецькій області на період до 2005 року" і деталізована проробка питань поводження з відходами в рамках Плану дій з охорони навколишнього природного середовища.

В Програмі обгрунтовується стратегія розвитку індустрії використання відходів як факторів екологічної реструктуризації регіону, визначено напрямки підвищення ефективності організаційно-екномічного механізму регіонального управління використанням відходів, визначені конкретні виробничі заходи, запропоновані механізми фінансування. Для науково-методичного забезпечення, координації та контролю реалізації заходів Програми при облдержадміністрації створено Робочу групу, до складу якої увійшли працівники облдержадміністрації, науковці, фахівці.

Між тим виявляється недостатність організаційно-економічного забезпечення Програми. Дієвість його складових багато в чому не з′ясована, а впровадження може зайняти значний проміжок часу.

В загальному в рамках місцевих планів дій з охорони довкілля щодо проблеми відходів слід акцентувати увагу на розробці і реалізації регіональних стратегій найменших витрат, спрямованих на досягнення максимального ефекту при обмежених можливостях.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.