Фев 16 2001

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ МОДИФІКАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КВАНТОВИХ ФІЗІОБАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Опубликовано в 11:08 в категории Без рубрики

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ МОДИФІКАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КВАНТОВИХ ФІЗІОБАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В.Л. Верещагін1, І.М. Шувалова2

1Лабораторія “Динамічні моделі”, м. Севастополь

2Санаторій “Дніпро”, м. Ялта

Складні фізико-хімічні та біоінформаційні явища і процеси, що мають місце при застосуванні впливів на водні середовища та розчини некогерентним або когерентним електромагнітним випроміненням оптичного діапазону, становлять основу різноманітних ефектів, які використовуються у квантових медичних технологіях [1-3], що орієнтовані, зокрема, на здійснення опромінення біологічних рідин, наприклад, крові [4-6], або слабомінералізованих мінеральних вод питного застосування [7, 8].

Фізіобальнеотерапевтичне застосування квантових технологій передбачає поряд з іншими ефектами використання впливів, що базуються на здійсненні модифікації властивостей води, і у початковому вигляді мало форму гідролазерного душу, заснованому на введенні лазерного випромінення до водяних струменів душового розпилювача (з використанням при цьому води безпосередньо з водопровідної мережі) [ 9 ].

Методи та технології використання морської води у якості рідинного середовища при здійсненні комплексних гідролазерних фізіобальнеотерапевтичних впливів, запропоноване спеціалістами Центру лазерної терапії Санаторію “Дніпро” (м. Ялта, Крим), за результатами проведених клініко-експериментальних досліджень

мають високу ефективність при лікуванні серцево-судинних та бронхо-легеневих захворювань, що підтверджується великим обсягом статистичних даних [10, 11].

Найбільш широке застосування на санаторному етапі відновлення стану хворих створені гідролазерні лікувально-реабілітаційні технології мають у вигляді фізіобальнеотерапевтичних процедур, які здійснюються у формі ванн з морською водою з одночасним опроміненням певних ділянок поверхні тіла пацієнта (рефлексогенних зон) когерентним електрома-

гнітним випроміненням оптичного діапазону (з довжиною хвиль, що належать до червоної та інфрачервоної ділянок спектру), яке надходить по світловодах від відповідних лазерних генераторів і яке досягає вказаних ділянок поверхні тіла пацієнта через водне впливающе середовие ванни за допомогою спеціальних пристроїв тримірного просторового позиціювання вихідних елементів світловодів та орієнтування напрямків потоків лазерного випромінення відносно поверхні тіла пацієнта [12, 13].

Ефективність цих нових фізіобальнеотерапевтичних лікувально-реабілітаційних технологій обумовлена поєднанням специфічної дії когерентного оптичного випромінення та дії морської води як унікального природного утворення, що характеризується широким спектром чинників, які позитавно впливають на організм людини [10, 11].

Разом з цим, для забезпечення ефективного використання морської води як у нових, так і у традиційних лікувально-реабілітаційних технологіях, враховуючи сучасний стан антропогенних впливів на водні об’єкти та загальні показники екології довкілля рекреаційних зон узбережжя морів, велике значення має реалізація проведення у достатньому обсязі моніторингу якості морської води, що застосовується для здійснення розглянутих комплексних фізіобальнеотерапевтичних технологій, і проведення досліджень щодо вирішення практичних аспектів вибору у морських акваторіях зон забору води з визначенням та регламентуванням просторово-часових параметрів відповідних технологічних операцій, а також вирішення питань оптимізації технологій та режимів підготовки морської води до використання при здійсненні як розглянутих нових технологій, так і при традиційних видах використання морської води, наприклад, в плавальних басейнах, або у вигляді інгаляцій та зрошувань (це має суттєве значення при забезпеченні цілорічного функціонування санаторно-курортних закладів приморських районів південних регіонів країни).

Враховуючи цю обставину, здається за доцільне внесення до Концепції Державного моніторингу вод України окремого розділу, яким повинні регламентуватися питання здійснення спостережень та технології оперативного визначення в приморських курортних регіонах країни параметрів поточного стану морської води, як неоціненного природного рекреаційного ресурсу, що має унікальні властивості і величезний лікувальний та оздоровчий потенціал. При цьому, створення пунктів та постів спостереження доцільно здійснити в структурі та на нормативних і методологічних засадах регіональних організаційних ланок та загальних принципах діяльності системи Державного моніторингу вод України.

При розробці методик оздоровлення та лікування пацієнтів у Центрі квантової терапії Санаторію “Дніпро” на санаторно-курортному етапі реабілітації хворих на нервові розлади, бронхо-легеневі захворювання та захворювання верхніх дихальних шляхів, суттєві удосконалення введені і до технологій та обладнання для вибору режимів і здійснення процедур, що засновані на використанні принципу гідролазерного душу, і процедур інгаляційної терапії з одночасним застосуванням лазерного опромінення гідроаерозольного впливаючого середовища безпосередньо у процесі його формування [14].

Проведення досліджень і розробок, щодо удосконалення та розвитку методів модифікації властивостей води та відповідного обладнання для реалізації квантових фізіобальнеотерапевтичних технологій є актуальним у наступних напрямках.

При здійсненні інгаляційних технологій є доцільним використання удосконаленного обладнання для попередньої активації мінеральних вод в динамічному режимі зі здійсненням впливів оптичним випроміненням на відкриту поверхню рідинного середовища, що перебуває у постійному русі [15, 16].

Доцільно також при підготовці до проведення гідролазерних процедур, зокрема, з використанням морської води, в процесі надходження до ванни водного середовища здійснювати попереднє опромінення його ультрафіолетовим випроміненням, що сприяє як активації, так і додатковій нетермічній стерилізації рідинного впливаючого середовища.

При проведенні зазначених гідролазерних процедур створення режиму упорядкованого руху рідинного впливаючого середовища, наприклад, шляхом здійснення барботажу, забезпечує відносно більшу ступінь взаємодії з водним середовищем лазерного випромінення, а також одночасно створює можливості здійснення впливів на тактильні рецептори вибраних рефлексогенних зон поверхні тіла пацієнта.

Література

1. Немцов И. З., Лапшин В. П. О механизме действия низкоинтенсивного лазерного излучения // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 1997. - № 1. С. 22-24..

2. Барабой В. А. Ультрафиолетовое излучение и его применение в медицине. - “Применение радиоэлектронных приборов в биологии и медицине”. - Киев, Наукова думка, 1976. С. 310-338.

3. Верещагин В. Л., Занин В. П., Паур В. А. Устройство для облучения жидкостей. Патент Российской Федерации на изобретение № 2055610. 1992.

4. Верещагин В. Л., Занин В. П., Паур В. А. Аппарат для ультрафиолетового облучения крови и других биологических жидкостей. Патент Российской Федерации на изобретение № 2045296. 1992.

5. Верещагин В. Л., Паур В. А. Аппарат для облучения биологических жидкостей. Патент Российской Федерации на изобретение № 2090223. 1994.

6. Паур В. А., Занин В. П., Верещагин В. Л. Методы и средства повышения эффективности и безопасности УФ облучения биологических жидкостей. - Материалы ІІІ Международного форума “Стратегия здоровья: интеллектуальное обеспечение медицины. 1994. С. 43.

7. Тондий Л. Д., Бескровный А. М., Северин Н. Ф. и др. К вопросу о повышении активности слабоминерализованных вод. - Доклады ІІІ съезда физиотерапевтов и курортологов Украины. - Одесса, 1979. С. 91.

8. Смирнова И. Н., Зарипова Т. Н., Отмахов В. И. и др. Повышение эффективности аэрозольтерапии минеральными водами при бронхолегочной патологии // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 1997. - № 6. С. 20-21.

9. Рязанов А. П., Таранов В. В. Многофункциональные лазерные системы. - “Нетрадиційні методи діагностики і лікування в курортній практиці”. - Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю 9-11 жовтня 1997 р., Ч. ІІ, - Київ, 1997. С. 126-129.

10. Шувалова И. Н. Гидролазерная терапия артериальной гипертензии на санаторном этапе реабилитации. - “Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия”, - Материалы Международной научно-практической конференции. - Ялта, 30 сентября - 1 октября 1999 года. С. 55-56.

11. Шувалова І. М., Клименко І. Т., Бальнеолазерна система сполученої дії ванни на морській воді та когерентного оптичного випромінення. - “Качество воды и здоровье человека”, - Сборник научных статей. Одеський центр науково-технічної і економічної інформації. - Одеса, 1999. С. 298-302.

12. Шувалова І. М., Клименко І. Т., Коробов А. М. Гідролазерна бальнеотерапевтична система. Патент України на винахід за заявкою № 2000021026. Приорітет - 22.02.2000 р. (Рішення про видачу патенту від 15.05.2000 р.).

13. Шувалова І. М., Клименко І. Т. Спосіб проведення гідролазерних бальнеофізіотерапевтичних процедур та комплекс для здійснення способу. Заявка № 2000042056 на видачу патенту України на винахід (Приорітет - 11.04.2000 р.).

14. Шувалова І. М., Клименко І. Т. Спосіб приготування аерозолів, зокрема, для інгаляційної терапії, та установка для здійснення способу. Патент України на винахід за заявкою № 2000020643. Приорітет - 07.02.2000 р. (Рішення про видачу патенту від 15.05.2000 р.).

15. Верещагін В. Л. Устройство для автоматического распределения и преобразования потоков материальной среды. Патент Российской Федерации на изобретение № 2079427. 1994.

16. Верещагін В. Л. Розробка методів і технологічного обладнання активації води та біологічних рідин з використанням ультрафіолетового випромінення та інших чинників. - “Вода і здоров’я - 98” - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Одеський центр науково-технічної і економічної інформації. - “Астропринт”. - Одеса. - 1998. С. 294-298.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.