Апр 14 2001

НАМ ВИРІШУВАТИ

Опубликовано в 02:30 в категории Без рубрики

НАМ ВИРІШУВАТИ

(еколого-економічна концепція

регіональної політики у сфері поводження

з відходами виробництва)

С.С. Бєляєва

Черкаська обласна організація Всеукраїнської екологічної Ліги, Україна

Черкаська область, розташована в самому центрі України, займає територію у 20,9 тис.км2, що становить 3,5 % території України. Населення складає понад 1450 тис. мешканців [1]. Для промислового потенціалу загалом сільськогосподарської області характерні переваги переробної та хімічної галузі, транспорту, зв\’язку. Багаті природні ресурси, зокрема сільськогосподарські угіддя, лісовий фонд, водні артерії, зумовлюють можливості Черкаської області щодо перспектив розвитку.

Та, зважаючи на кризовий стан в економіці України, вплив нестабільного економічного становища безпосередньо визначається і на економічній ситуації в області, загострюючи та поглиблюючи негативні процеси дестабілізації у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів.

Хоча, за висновками спеціалістів державного управління екології та природних ресурсів по Черкаській області, на даний час "стан навколишнього природного середовища Черкаської області можна охарактеризувати як стабільний, навіть порівняно з минулими роками" [2].

Основною та, одночасно, невтішною з точки зору економіки, причиною позитивних, на перший погляд, тенденцій стосовно зменшення антропогенного навантаження на стан довкілля в Черкаській області є, на мою думку, скорочення обсягів виробництва саме у найбільш екологонебезпечних галузях виробництва, таких, як паливна, промисловості будівельних матеріалів, переробної, машинобудівної тощо. Одним з чинників видимого зменшення кількісних показників забруднення атмосферного повітря є обмеження вантажообігу автотранспорту, зокрема скорочення пробігу вантажних та спеціальних автомобілів, крім автомобілів індивідуального користування.

Якщо аналізувати статистичні дані економічного стану Черкаської області за минулий рік, одночасно проводячи співвідношення між позитивними тенденціями в розвитку промислового та сільськогосподарського комплексу господарств, однозначних загальних висновків не можна робити. Потребує вивчення, систематизації та конкретного аналізу кожна галузь, зокрема, з врахуванням різнобічних характеристик її впливу на стан довкілля, соціальний та економічний стан регіону. Тобто, комплексність повинна складатися із певних критеріїв структурного зв\’язку між окремими кільцями ланцюга взаємозв\’язків.

За висновками провідних економістів області, у 2000 році зокрема, збережено позитивні тенденції у виробництві промислової продукції, обсяги якої зросли порівняно з 1999 роком (у порівняльних цінах) на 7,4 % [1].

Для характеристики розвитку виробничого потенціалу кожного регіону використовують такі показники, як виробництво та реалізація продукції. У 2000 році в Черкаській області обсяг промислового виробництва становив 2519 млн. грн. В його структурі переважали харчова, хімічна, електроенергетична, деревообробна та целюлозно-паперова галузі промисловості, машинобудування та металообробка.

Співставляючи дані державного управління екології та природних ресурсів з вищенаведеними, напрошується висновок стосовно недосконалого механізму аналітичного дослідження екологічного стану та виявлення конкретних, а не тільки узагальнених, причин негативного впливу на довкілля в Черкаській області, а також визначення потреби у сприянні оптимізаційним процесам в сфері екологізації виробництва.

Розглядаючи статистичні викладки стосовно економічного стану всіх галузей виробництва в Черкаській області, а також завдяки фаховому аналізу не тільки кількісних, але і якісних показників по кожному об\’єкту забруднення довкілля тощо, доцільно було б співставити фактичні еколого-економічні та соціальні показники і розробити конкретну дієву, реальну до впровадження "Програму екологізації виробництва на Черкащині".

Для створення, розробки та реалізації вищезазначеної Програми є всі підстави. Це і науковий потенціал області, і неурядові громадські екологічні організації, які об\’єднують найбільш активних природоохоронців, спеціалістів різноманітних галузей виробництва тощо.

Як зазначається у статистичному звіті "Про стан навколишнього середовища Черкаської області в 1999 році" [2], в звітному році пред\’явлено збори за забруднення навколишнього природного середовища та порушення природоохоронного законодавства 1180 підприємствам та установам на суму 3158 тис. грн., з них 2222 тис. грн. (70 %) – збори за забруднення довкілля в межах встановлених лімітів. Зокрема, із загальної кількості пред\’явлених екологічних платежів в межах встановлених лімітів 9 % - за розміщення відходів. Однак, зважаючи на складне фінансове становище деяких підприємств та організацій, фактичні екологічні платежі становили у 1999 році лише 44 % (1392 тис.грн.) від загальної суми пред\’явлених до сплати [2]. Протягом 1999 року надходження на рахунки фондів охорони навколишнього природного середовища становили 1250,6 тис.грн., зокрема до фондів обласної ради – 794,2 тис.грн. (64 %), решта – до фондів сільських, селишних та міських рад [2].

Зменшення коштів, що повинні надходити до фондів охорони навколишнього природного середовища Черкаської області, на 693,9 тис.грн. у порівнянні з 1998 р., державним управлінням екології та природних ресурсів по Черкаській області пояснюється продовженням спаду виробництва, адже через складне фінансове становище ряд підприємств не мав змоги вчасно сплатити нараховані платежі за забруднення навколишнього середовища [2].

Зважаючи на той факт, що, здебільшого, невчасними платниками вищезазначеного збору та боржниками є, передусім, підприємства машинобудівної, переробної галузі, основні фонди яких потребують нагальної модернізації, капітального ремонту, дисонансом до цього є те, що на капітальний ремонт основних природоохоронних фондів з усіх джерел фінансування у 1999 р., наприклад, витрачено лише 645 тис. грн., до того ж 99% цієї суми – це власні кошти підприємств. Поточні витрати на раціональне використання, зберігання та знешкодження відходів виробництва і побутових відходів, за даними статистичних органів Черкаської області за 1999 р., становили 3,5 млн. грн., що складає 13 % від загальної кількості поточних витрат в області.

Зважаючи на вищенаведені показники, недопустимим та безпрецедентним можна було б назвати той факт, що, наприклад, навіть за умови недостатнього наповнення фондів за забруднення довкілля, у Черкаській області протягом 1999 року використано лише 40 % від загального обсягу надходжень, у тому числі з природоохоронних фондів обласної ради – 37 %, селищних, сільських, міських рад – 50 % [2].

За даними державного управління екології та природних ресурсів по Черкаській області, Черкаського обласного управління статистики, в той час, коли підприємствам області необхідне конкретне цільове інвестування на впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, збільшення потужностей природозахисних установок тощо, в області протягом 1999 р. 93,8 тис. грн. було використано на так звані "інші витрати", а 10,8 тис. грн. використовувались зовсім не за призначенням (перераховано в бюджет на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних організацій) [2].

Щодо аналогічних фактів розподілу та використання коштів, єдиною метою чого повинно бути сприяння поліпшенню стану довкілля, Постановою Верховної Ради України за результатами роботи парламентських слухань стосовно дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямків реалізації та удосконалення екологічної політики схвалено відповідні рекомендації, зокрема, до Кабінету Міністрів України [3]. З метою забезпечення цільового використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища рекомендовано рахувати обов\’язковими до виконання природоохоронні заходи, узгоджені у відповідному порядку Міністерством екології та природних ресурсів України і Міністерством фінансів України, не допускати вилучення у загальний доход Державного бюджету України залишків коштів Державного фонду охорони оточуючого природного середовища, що утворюються на початок нового бюджетного року [4].

Серед рекомендацій Верховної Ради України Міністерству фінансів України, Міністерству економіки України, Міністерству екології та природних ресурсів України - пропозиції відносно стимулювання діяльності у сфері охорони оточуючого природного середовища та відновлення природних ресурсів шляхом надання пільг з екологічного оподаткування, пільгового кредитування, залучення інвестицій; визначення в бюджетах всіх рівнів фіксованого відсотку від платежів за використання природних ресурсів, що гарантовано повинно йти на відновлення природних ресурсів та охорону навколишнього середовища [4].

Якщо розглядати в даному контексті Черкаську область, то єдиним джерелом капіталу, що сьогодні працює на розвиток економіки області, є прямі іноземні інвестиції. Так, протягом 2000 р. надійшло 8,8 млн. дол. США, що у 3,6 рази більше, ніж у 1999 р., але в цілому це незначний показник інвестування, який не може суттєво вплинути на розвиток економіки регіону. З 1999 р. до підприємств області надійшло інвестиційних коштів "на загальну суму 101 млн. дол. США, що складає лише 70 % дол. США на душу населення. Це не створює передумов для прискореного розвитку області у поточному році. Як показує світовий досвід, значне зростання виробничого потенціалу може відбутися лише за умови, коли інвестиції, що надійдуть до нашого регіону, будуть складати близько 800 дол. США на одного жителя області, тобто близько 1200 млн. дол. США" [1].

Позитивним щодо можливості фінансування природоохоронних заходів, зокрема, і в сфері поводження з відходами виробництва, яка вже протягом не одного десятка років потребує конкретної практичної уваги, є збільшення та урізноманітнення банківських послуг, в тому числі кредитування. Так, середня ставка кредитування банківськими установами Черкаської області знизилася з 57,7% (у 1999 р.) до 43% (у 2000 р.) [1].

За висновками спеціалістів, при умові збереження тенденції щодо фінансування лише поточних потреб підприємств, в області не буде реальних підстав для прискореного розвитку підприємств. Це стосується і сфери поводження з промисловими відходами, основними джерелами утворення яких є підприємства Міненерго, Мінпрому, Мінсільгосппроду, Держжитлокомунгоспу [2].

Всього на початок 2000 р. в Черкаській області накопичено 413,8тис. тонн токсичних відходів. Якщо у 1998 р. було використано у виробництві та знешкоджено 74 % відходів виробництва, то у 1999 р. – лише 25 % [2]. Більше 10 років в області не вирішується питання про надання земельної ділянки під розміщення полігону для захоронення токсичних відходів. Місця накопичення відходів на території деяких підприємств не відповідають вимогам санітарно-технічних норм і правил [2]. Серед токсичних відходів, накопичених на території Черкаської області, існує значна кількість саме тих, які представляють ресурсну цінність, наприклад, як вміщувачі кольорових металів, потенційне пальне тощо. В той же час, протягом, наприклад, 1999 р., в області використано лише 120,2 тис. грн. на будівництво комплексу утилізації промислових органічних відходів, що становить 11,9 % від загальної кількості використаних протягом року коштів з природоохоронних фондів, менше 5 % від запланованих надходжень до природоохоронних фондів [2].

Тому позитивним можливо визнати той факт, що рішенням Черкаської обласної ради "Про обласний бюджет на 2001 рік" до доходів спеціального фонду обласного бюджету на 2001 р. зараховується, зокрема, і збір за забруднення навколишнього природного середовища та грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, завдану порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що належать місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища, а доходи спеціального фонду обласного бюджету витрачаються тільки на заходи, передбачені законодавством [5].

Серед пропозицій, на які пропонується звернути увагу та поінформувати про їх реалізацію Верховну Раду України в першому півріччі 2002р., пропозиції і до обласних, міських рад, відповідних державних адміністрацій, громадських організацій в межах своїх повноважень. Першочерговими визначено розробку та запровадження механізмів, які повинні сприяти інтеграції політики в сфері охорони оточуючого середовища та використання природних ресурсів в стратегію соціально-економічних реформ на національному, регіональному та місцевому рівнях [4].

Оптимізаційні процеси нової екологічної політики та механізмів її реалізації створюють суттєві підстави для подальшого вдоскональчого процесу екологізації виробництва.

Литература

1. О.В.Пустовойт. Що рік наступний нам готує? ЕкономікаЧеркаського регіону у 2000 році: здобутки та перспективи. Деловой партнер.- 2001.- № 1 [3].- С. 2 – 5.

2. Про стан навколишнього середовища Черкаської області в 1999 році. Державний комітет статистики України. Черкаське обласне управління статистики. № 11-571 від 25.04.2000.- 21 с.

3. Про рекомендації парламентських слухань стосовно дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямків реалізації та удосконалення екологічної політики. Постанова Верховної Ради України від 7 грудня 2000 р. № 2130-1П.

4. Рекомендации парламентских слушаний по соблюдению требований экологического законодательства в Украине, направлений реализации и совершенствованию экологической политики. Одобрено Постановлением Верховной Рады Украины от 7 декабря 2000 г. № 2130- П.

5. Про обласний бюджет на 2001 рік. Рішення Черкаської обласної ради від 30 січня 2001 року № 19-1. Нова Доба. № 13, 13 лютого 2001 р. Офіційні сторінки "Нової Доби". – С.2.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.