Авг 06 2001

ІНДИКАТИВНА ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО середовища: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Опубликовано в 09:56 в категории Без рубрики

ІНДИКАТИВНА ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО середовища: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

І.В. Патока

РВПС України НАН України, м. Київ

Ключовим елементом системи інформаційного забезпечення регіональної екологічної політики з урахуванням цілей сталого розвитку є низка інтегрованих показників (в міжнародній практиці – індикаторів) стану навколишнього природного середовища в регіоні. Лише належним чином розроблені та сформульовані індикатори спроможні забезпечити об`єктивний аналіз ситуації, розробку цільових орієнтирів та обґрунтованих заходів щодо оздоровлення довкілля і стабілізації економічного росту.

Очевидно, що ресурсний характер показників стану навколишнього природного середовища, прийнятий на Україні, не відповідає сучасним вимогам формування системи сталого розвитку, які ґрунтуються на принципах міжнародної Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку. Актуальним стає впровадження інтегрованих показників стану навколишнього природного середовища, що дозволило б розглядати узгоджено проблеми стану середовища, людського існування і соціально-економічного розвитку.

Міжнародне співтовариство на даному етапі розглядає показники стану навколишнього середовища як комплексний інструментарій для виміру та репрезентації еколого-економічних тенденцій в країні. Виходячи з цих позицій, виділяються три основні типи показників (Riki Therivel, 1996):

1) показники сучасного екологічного стану (наприклад, рівень NOx), які визначають існуючі екологічні параметри;

2) показники впливу або тиску (наприклад, викиди NOx), які відображають антропогенний вплив на навколишнє середовище;

3) показники, що регулюють вплив на навколишнє середовище, за допомогою яких визначається, як різні агенти реагують на специфічний вплив.

Останній тип показників пов`язаний з впровадженням конкретних заходів при розробці екологічної політики. Крім того, багато системних підходів акцентують основну увагу на показниках антропогенного впли-

ву на навколишнє середовище та показниках реагування навколишнього середовища на техногенний тиск.

Загальними завданнями інтегрованих показників стану навколишнього природного середовища в міжнародній практиці є:

– оцінка місця і ролі екологічних проблем, які супроводжують економічне зростання держави;

– визначення стратегічних пріоритетів у короткострокових та довгострокових програмах соціально-економічного розвитку, які зорієнтовані на сталий розвиток суспільства та його рівновагу з динамічними процесами навколишнього середовища;

– визначення джерел фінансування та політичних пріоритетів природоохоронних стратегій;

– визначення пріоритетних екологічних проблем, які потребують першочергових вирішень на підставі реалістичних, ефективних та економічно зрівноважених рішень.

Інтегровані показники (індикатори) відіграють роль кількісних цільових завдань на кожному етапі впровадження. Їх основу становить первинна інформація про стан довкілля (дані моніторингу), що підлягає обробці та аналізу на наступному рівні, а на цьому матеріалі ґрунтується, в свою чергу, розробка екологічних показників або індикаторів. Термін “індикатор” в перекладі з латині indicare означає розкриття, доведення до відома громадськості, а в сучасній трактуванні репрезентує емпіричну модель реальності, яка служить основою для розробки індексів. Індекси є вершиною інформаційної піраміди, це найбільш агреговані чисельні показники для визначення заходів екологічної політики та прийняття відповідних рішень. Індекс являє собою співвідношення реального стану до оптимального стану навколишнього середовища.

Оптимальний стан навколишнього середовища – це науково обґрунтовані оптимальні параметри природних екосистем з точки зору їх асиміляційної ємності щодо антропогенного впливу в регіональних природних умовах.

Інформаційна база, що використовується для розробки екологічних індикаторів, може охоплювати всі наслідки впливу на навколишнє природне середовище, тому ці данні іноді важко адаптувати для конкретних цілей. Для цього в міжнародній практиці широко використовується принципова схема класифікації екологічних індикаторів, яка служить для того, щоб систематизувати різноманітну екологічну інформацію та зробити її більш доступною і прийнятною для управлінців та населення.

В більш широкому розумінні використання класифікації екологічних індикаторів виникає із наступного ряду питань:

– що відбувається зі станом навколишнього природного середовища та природними ресурсами?

– чому це відбувається?

– що ми з цим робимо?

Індикатори змін або тенденцій фізичного та біологічного стану природного середовища (індикатори стану – state indicators) відповідають на перше питання; індикатори напруги або антропогенного тиску, що викликає зміни в навколишньому природному середовищі (індикатори впливу – pressure indicators) відповідають на друге питання; і заходи екологічної політики, які регулюють наявність і розвиток екологічних проблем (індикатори реагування – response indicators) відповідають на третє питання.

Розглядаючи це питання більш детально, необхідно підкреслити, що індикатори стану визначають якісний стан навколишнього природного середовища, особливо ті його параметри, що погіршують умови життєдіяльності людини (наприклад, збереження озонового шару, якість повітря в урбанізованих ареалах та ін.). Індикатори впливу, навпаки, виявляють причини екологічних проблем: виснаження природних ресурсів завдяки їх видобутку, або надмірні викиди забруднюючих речовин чи відходів в навколишнє природне середовище, а також антропогенне втручання як-то розвиток інфраструктури або збереження природних екосистем для спеціальних цілей використання. Іншими словами, ці індикатори вимірюють ступінь напруги навколишнього природного середовища. Індикатори реагування визначають зусилля, необхідні суспільству або органу управління для того, щоб покращити навколишнє природне середовище або зменшити його деградацію. Таким чином, вони вимірюють, як впроваджується екологічна політика з огляду на досягнуті угоди, фінансові зобов\’язання, наукові дослідження, відповідні нормативи, впровадження фінансових стимулів або зміну поведінки.

Ця структура індикаторів впливу-стану-реагування, що випливає з логічного ряду причина-вплив-соціальне реагування, розроблена Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD) на основі раніше здійснених розробок Канадського уряду. Як загально прийняту на міжнародному рівні, її можливо використовувати і на національному рівні, а також в галузевому розрізі і на регіональному рівні.

Для успішної реалізації екологічні індикатори повинні відповідати наступним характеристикам:

– бути адресними і адаптованими до конкретних цілей;

– співвідноситись з загальними цілями екологічної політики держави;

– мати високу ступінь агрегованості та комплексності.

Для впровадження міжнародної системи індикаторів необхідним є збір інформаційної бази даних на місцевих та регіональних рівнях підрозділами Мінекобезпеки України, місцевими органами самоврядування, Мінстату України, Головного санепідуправління, тощо. Ця інформація потребує аналізу та систематизації і визначення екологічних, економічних та соціальних показників щодо стану навколишнього природного середовища та тенденцій його трансформації, а також ефективності державних регуляцій антропогенного впливу на довкілля. Мінекобезпеки України на основі визначення індексів відповідності інтегрованих показників їх оптимальним значенням повинно пропонувати пріоритетні напрямки регіональної екологічної політики, приймати стратегічні рішення з їх реалізації.

Література

1. Путеводитель по Программе Действий для Окружающей среды стран Центральной и Восточной Европы. - Брюссель, март 1996.-32с.

2. Розробка інтегрованих показників стану навколишнього природного середовища та механізмів їх впровадження в Національні Плани Дїй щодо охорони природи. Під ред. Б.М. Данилишина - Київ, 1998.-59 с.

3. Allen Hammond et. al. Environmental Indicators: A Systematic Approach to Measuring and Reporting on Environmental Policy Performance in the Context of Sustainable Development.- World Resource Institute, 1995.-43p.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.