Авг 09 2001

ІМУНОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ ПИТНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЯ ЇХ ДІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Опубликовано в 00:51 в категории Без рубрики

ІМУНОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ ПИТНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЯ ЇХ ДІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

(НА ПРИКЛАДІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ)

О.В. Кулинич

Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Широкий фізіолого-клінічний спектр дії та ефективність використання питних мінеральних вод підтверджується багатоплановими теоретичними і експериментальними дослідженнями та активною практикою їх застосування при лікуванні багатьох захворювань.

Дослідженням впливів питних мінеральних вод на функції органів травлення та на стан різних структур цих органів присвячена велика кількість робіт [1, 2].

Спеціальні дослідження присвячені з\’ясуванню дії питних мінеральних вод на кислотність шлункового соку, перистальтичну активність шулунково-кишкового тракту та стан слизових оболонок різних його ділянок, електролітний обмін та рівень гормонів, а також спрямовані на вивчення особливостей гормономодулюючої дії питних мінеральних вод [3, 4].

Результатами досліджень останніх років підтверджена правомірність концепції єдиної нейроендокринно-імунної системи [5, 6], підтвердженням чого є встановлення морфологічних і функціональних зв\’язків імунної системи та нервової і ендокринної систем, дія яких взаємопов’язана і спрямована на підтримання сталості внутрішнього середовища організму та забезпечення адекватного реагування на різні зовнішні подразники [7, 8].

Важливим напрямком досліджень в даній галузі є безпосереднє вивчення впливу природних питних мінеральних вод на показники функціонального стану імунної системи (з\’ясування особливостей імунотропної дії питних мінеральних вод).

Опубліковані результати свідчать про суттєвий та багатоплановий характер вказаного впливу при питному застосуванні мінеральних вод, що підтверджують дослідження, проведені при лікуванні різних захво-

рювань органів травлення при використанні різних за складом та властивостями мінеральних вод [9, 10, 11, 12].

Разом з цим, важливе теоретичне і практичне значення мають опубліковані дані про змістовні дослідження, проведені в останні роки фахівцями наукових закладів різних країн, спрямовані на вивчення імунотропної дії природних питних мінеральних вод при їх інгаляційному застосуванні при лікуванні хворих на різні захворювання органів дихання.

Актуальність досліджень даного напрямку обумовлена суттєвими змінами імунологічних показників при захворюваннях органів дихання (зокрема це стосується хронічного обструктивного бронхіту) [13, 14] та необхідністю проведення імунореабілітації цього контингенту хворих на основі диференційованого аналізу результатів імунологічних досліджень, що здійснюються за відповідними методиками.

Результати досліджень впливів інгаляційного застосування мінеральної води на стан слизових оболонок при лікуванні хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів [15, 16, 17] свідчать про суттєве підвищення концентрації секреторного IgA та альбуміна в назальному секреті.

Ефективність лікувальної дії інгаляцій мінеральних вод при бронхолегеневій патології підтверджена дослідженнями, що свідчать про позитивну динаміку клінічних симптомів при лікуванні хронічного бронхіту та бронхіальної астми, а також про поліпшення при цих захворюваннях мукоциліарного кліренсу, бронхіальної прохідності, біохімічних і імунологічних показників та зниження неспецифічної гіперреактивності бронхів [18].

Опубліковані дані про позитивні результати лікування хронічних бронхітів в умовах місцевого санаторно-курортного закладу, одержані при включенні до комплексу лікувальних процедур інгаляцій мінеральною водою місцевого джерела [19] (в даній публікації наведені результати лікування хворих хронічним необструктивним бронхітом та хронічним обструктивним бронхітом, що свідчать про поліпшення стану хворих, зокрема, щодо показників функції зовнішнього дихання та толерантності до фізичного навантаження, проте оцінка і аналіз цих результатів здійснювались без проведення іммунологічних досліджень).

Наведені дані свідчать про актуальність розробки та впровадження в практику лікування захворювань органів дихання, зокрема, хронічних бронхітів та хронічних запалень верхніх дихальних шляхів, відповідних технологій імунореабілітації на основі використання природних питних мінеральних вод з джерел тих місцевостей, в яких розташовані санаторно-курортні заклади даного профілю, з чим пов\’язана необхідність створення в цих закладах підрозділів, призначених для проведення відповідних імунологічних досліджень.

Актуальним є також створення адаптованих до умов цих закладів методик вказаних досліджень, заснованих, зокрема, на принципах поєднаної оцінки традиційних імунологічних показників та змін функціонального стану судинного ендотелію, важлива і багатогранна роль якого в останні роки дістала загальне визнання ("ендотеліальний фактор релаксації"[20]). Принципи такої комплексної оцінки вказаних показників застосовуються нами при вивченні змін функціонального стану організму при хронічному обструктивному бронхіті.

З наведеними даними та викладеним вище підходом безпосередньо пов\’язана необхідність розробки модифікацій традиційних та створення нових комплексних лікувально-реабілітаційних технологій, що базуються на використанні синергізма імунотропної дії мінеральної води інгаляційного і питного застосування та чинників галотерапії, ефективність якої при лікуванні захворювань органів дихання також доведена дослідженнями багатьох авторів [21, 22]. На вирішення цих проблем спрямовані також розробки модифікованих галотерапевтичних технологій та комплексів для їх реалізації [23, 24, 25].

Література

1. Бабов К.Д., Беличенко Т.А., Никипелова Е.М., Серебрина Л.А. // Вопр. курортол. – 1999. - № 1. – С. 27-30.

2. Выгоднер Е.Б. // Вопр. курортол. – 1983. - № 6. – С. 1-6.

3. Дзвонковский Т.М., Середюк Н.Н., Дзвонковская В.В. //Реабилитация иммунной системы: Тез. ІІ Международного симпозиума. – Цхалтубо, 1990. – С. 281.

4. Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., Воробьев А.А. Эндогенные иммуномодуляторы. СПб., 1992.

5. Falaschi P., Martocchia A., Proietti A. et al. // Neuroimmunomodulation. The State of the Art. – New York, 1994. – P. 223.

6. Felten D.L./ Felten S.Y., Bellinger D.L., Madden K.S. // Psychother. Psychosom. – 1993. – Vol. 60. – P. 46-56.

7. Абрамов В.В. // Иммунология. = 1996. - № 1. – С. 60-61.

8. Полушина И.Д., Фролков В.К. Экспериментально-клинические параллели гормономодулирующего действия питьевых минеральных вод // Вопр. курортол. – 1996. - № 6. – С. 28-31.

9. Кожарский В.В., Запорожщенко И.Г., Мышечкина А.И. // Иммунологические концепции в курортологии. – Пятигорск, 1987. – С. 20-22.

10. Нейко В.Е., Распопа В.А. // Реабилитация иммунной системы: Тез. ІІ Международного симпозиума. – Цхалтубо, 1990. – С. 278.

11. Мищук В.Г. // Иммунологические концепции в курортологии. – Пятигорск, 1987. – С. 81-83.

12. Селянина Г.А., Колесников О.Л., Долгушин И.И., КолесниковаА.А. Об иммунотропном действии питьевих минеральных вод. – Вопр. курортол. – 2001. - № 4. – С. 51- 53.

13. Сулеева Л.К., Панина С.С., Лихолат Е.А. и др. // Int. J. Immunorehabilit. – 1998. - № 8. - C. 35.

14. Кобец А.В. // Междунар. журн. по иммунореабилита-ции. - 1994. – №1. - С.334.

15. Cristalli G., Abramo A., Polastrini L. // Acta Otorhinolaryngologol. Ital. – 1996/ - Vol. 16, № 6/ - Suppl. 55. – P. 91-94.

16. Chevance L.G., Lesourd M. // Nouv. Presse Med. – 1978. – Vol. 7 № 30. – P. 2625-2627.

17. Staffieri A., Miani C., Bergamin A, M, et al. // Acta Otorhinolaryngologol. Ital. – 1998. - Vol. 18, № 4. – P. 233-238.

18. Смирнова И.Н., Зарипова Т.И., Отмахов В.И., Шелковников В.В. Повышение эффективности аэрозольтерапии минеральными водами при бронхолегочной патологии//Вопр. курортол. – 1997. - № 6. – С. 20-21.

19. Егоров О.В., Потапов Д.А., Егорова Г.В. и др. Реабилитация больных хроническим бронхитом с применением ингаляций минеральной воды местного источника // 6-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания. – Новосибирск, 1996.

20. Rapoport R.M., Murad F. // Circ. Res. - 1983. - Vol. 52. - P. 352.

21. Спесивых И.А. Аэрозольтерапия в условиях искусственного микроклимата: Автореф. дис. канд. – Одесса, 1990.

22. Червинская А.В., Телятникова Г.В., Александров А.Н. Возможности галотерапии для лечения заболеваний органов дыхания //6-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания. - 1996.

23. Верещагін В.Л., Кулинич О.В., Патент України № 36540 на винахід "Спосіб проведення процедур з використанням галотерапії".

24. Верещагін В.Л., Кулинич О.В. Заявка № 2001064245 на видачу патента на винахід "Спосіб формування впливаючого середовища при проведенні галоаерозольної терапії".

25. Верещагін В.Л., Кулинич О.В. Заявка № 2001064246 на видачу патенту на винахід "Спосіб проведення галоаерозольної терапії та комплекс для здійснення способу".

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.