Июл 05 2000

: Dmitriy Khripko Dmitry@mediana.dn.ua

Опубликовано в 11:37 в категории Без рубрики

Îò: Dmitriy Khripko

Êîìó:

Òåìà: Fw: ñòàòüÿ íà êîíôåğåíöèş

Äàòà: 21 èşíÿ 2000 ã. 12:19

—– Original Message —–

From: Ä. Ñ. Áîåíêî

To: Ë. Â. Øàğêîâîé a>

Sent: Tuesday, June 20, 2000 7:14 PM

Subject: Fw: ñòàòüÿ íà êîíôåğåíöèş

>

> —– Original Message —–

> From: Ä. Ñ. Áîåíêî

> To: Ë. Â. Øàğêîâîé

> Sent: Tuesday, June 20, 2000 7:07 PM

> Subject: Fw: ñòàòüÿ íà êîíôåğåíöèş

>

>

> >

> > —– Original Message —–

> > From: Dmitry Boyenko

> > To:

> > Sent: Tuesday, June 20, 2000 7:05 PM

> > Subject: ñòàòüÿ íà êîíôåğåíöèş

> >

> >

> > > Óâàæàåìàÿ Ëşäìèëà Âèêòîğîâíà,

> > > Íàïğàâëÿş Âàì òåêñò íàøåé ñòàòüè âçàìåí òîãî, êîòîğûé áûë óòåğÿí ñ

> > äèñêåòîé

> > > (ñì. âëîæåíèå).

> > >

> > > Ñ óâàæåíèåì,

> > >

> > > Ä. Ñ. Áîåíêî

> > >

> > >

> >

> >

>

>

 

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.