Июл 08 2000

АВТОМАТИЗОВАНА  СИСТЕМА  УПРАВЛІННЯ -САНІТАРНИЙ НАГЛЯД  ЗА  ОБ’ЄКТАМИ  ПАСАЖИРСЬКИХ  ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Опубликовано в 23:28 в категории Без рубрики

АВТОМАТИЗОВАНА  СИСТЕМА  УПРАВЛІННЯ -САНІТАРНИЙ

НАГЛЯД  ЗА  ОБЄКТАМИ  ПАСАЖИРСЬКИХ  ПЕРЕВЕЗЕНЬ

( Досвід роботи санепістанції на Львівській залізниці )

Б. Стобожик

м. Львів, Санепiдстанцiя на Львiвській залiзницi

Надаючи важливого значення в організації санітарного нагляду за об’єктами пасасажирських перевезень оперативності в роботі структурних підрозділів,які провадять поточний нагляд за підготовкою пасажирських та приміських поїздів в рейс і утриманням їх на шляху прямування, санітарно-епідеміологічною службою на Львівській залізниці було прийнято рішення про створення системи “АСУ-саннагляд пасажирські перевезення”,що в кінцевому результаті повинно було підвищити ефективність санітарного нагляду.

Вивчивши досвід використання АСУ  в практичній роботі санепідслужб окремих залізниць СРСР і враховуючи специфіку Львівської залізниці фахівцями Дорожної санепідстанції, з залученням спеціалістів з програмування, в 1988-1989 роках було опрацьовано інформаційно-довідникове забезпечення та програма АСУ, практична експлуатація якої започаткована з травня 1989 року. Програма АСУ спочатку була розрахована на застосування персональних комп’ютерів типу “Роботрон-М”.

Декiлька рокiв експлуатацiї системи АСУ засвiдчили про своєчаснiсть її розробки та експлуатацiї, але виявили i окремі вади - використання  морально застарiлої ПЕОМ обмежувало можливостi розширення аналiтичних матерiалiв, наприклад - аналiз данних по окремому пасажирському поїзду, вагону, недолiку, по групам вагонiв (наприклад, виключно по вагонам-ресторанам) тощо. Тому в 1992 роцi була розроблена практично нова программа  АСУ розрахована на IBM - сумiснi комп\’ютери, якi були придбанi службою. Що значно розширило iнформативнiсть узагальнених матерiалiв (оперативних зведень) i дало можливiсть на однiй ПЕОМ накопичувати значний  об\’єм iформацiї (можливість в переспективi порiвняльної характеристики данних  за декiлька рокiв).

 Розробці програми передувала серйозна аналітична робота – систематизація всіх параметрів діяльності санепідустанов на об’єктах пасажирських перевезень, санітарно-гігієнічних та санітарно-технчних недоліків, які можуть мати місце на зазначених об’єктах , і таке інше. А для впровадження системи АСУ в практику діяльності санепідустанов було проведено значний об’єм роботи по роз’ясненню та навчанню працівників СЕС і СКП -видані відповідні накази, інформаційно-методичні листи, довідники.

Створювалась та впроваджувалась автоматизована система управління  якістю санітарного нагляду за підготовкою пасажирських поїздів в рейс та утримання їх на шляху прямування  з метою:

-підвищення якості і ефективності санітарного нагляду;

-оперативного аналізу стану рухомого пасажирського парку залізниці, відповідності його вимогам Санітарних норм і правил;

-підвищення продуктивності праці фахавців СЕС та СКП залізниці;

-оперативного контролю за повнотою і своєчасністю, прийнятих СЕС і СКП  мір впливу, до порушників санітарного законодавства.

Програма АСУ призначена для обробки зібраних з відділків та лінійних дільниць залізниці оперативних данних (щоденних), які  стосуються якості  підготовки пасажирських та приміських поїздів в рейс і дозволяє, використовуючи уніфікований ввід зашифрованих данних по результатам перевірки санітарного стану пасажирських поїздів, проводити аналіз масиву  даних по 12 інформативним парамертам,  а саме :

-дата;

-номер поїзду;

-місце перевірки (пункт формування чи на шляху);

-СЕС та прізвище перевіряючого;

-час перевірки;

-номер пасажирського вагону;

-виявлені санітарно-технічні та санітарно-гігієнічні недоліки;

-пропозиції СЕС;

-посада і прізвище посадової особи, якій надані пропозиції;

-реакція підприємства;

-міри СЕС.

А в кінцевому результаті, після обробки, отримується більше 30 узагальнених форм матеріалів.

Узагальнені матеріали формуються і роздруковуються у вигляді оперативних зведень (як повних так і цифрових), наприклад:

-про  пасажирські або приміські дизель-, електро-поїзди заборонені до відправки в рейс через їх незадовільний санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан;

-про незадовільно підготовані в рейс  вагони-ресторани та купе-буфети, відправка яких була  заборонена органами санепіднагляду;       

-про пасажирські або приміські дизель-, електро-поїзди заселені побутовими комахами та мишовидними гризунами;

-про санітарно-гігієнічний стан пасажирських поїздів на шляху прямування (тобто якість роботи поїздних бригад);

-про якість деповського ремонту пасажирських вагонів та вагонів-ресторанів;

-про прийняті санепідслужбою міри впливу у виявлених в незадовільному стані  поїздах;

-цифрові узагальнені зведення, які характеризують роботу пасажирських та локомотивних депо залізниці по підготовці пасажирських або приміських дизель-, електро-поїздів в рейс;

-цифрові узагальнені зведення, які характеризують роботу працівників установ санепіднагляду на залізниці по контролю за об’єктами пасажирських перевезень, як загальні показники так і кожного працівника зокрема;

 тощо.

Поточна оперативна інформацiя про проведену фахівцями СЕС роботу - по перевiрцi пасажирських поїздiв  в пунктах формування та на шляху прямування, а також по  заборонених до вiдправлення в рейс пасажирських чи приміських поїздах.  Щоденно передається в СЕС на залізниці по телефону або телетайпу у вигляді шифрограми (для чого розроблені спецiальні довiдники). Для полегшення працівникам санепідустанов процесу шифрування данних по резельтатам перевірки поїздів, спецалістами СЕС на Львівській залізниці була розроблена уніфікова форма акту перевірки.

Розроблена і впроваджена система АСУ дає можливість оперативно проаналізувати результати санітарного нагляду, тобто санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан об’єктів:

-за який завгодно період часу (день, тиждень, місяць, рік, тощо);

-окремо по пасажирських і приміських поїздах;

-окремо по місцю проведеня перевірки - в пункті формування чи на шляху прямування;

-по окремому підприємству, службі чи залізниціі;

-по окремому поїзду;

-по конкретному пасажирському вагону чи вагону-ресторану;

-по окремому недоліку чи групі недоліків;

-по реакції підприємства на дії санепідслужби (усунено недоліки, затримано відправку поїзда в рейс, відчеплено від состава вагон, який не відповідає вимогам Санітарних правил, тощо).

Одночасно, для спеціалістів СЕС на залізниці (організаційно-методичний центр), система  АСУ дає широку можливість для аналізу роботи по даному розділу діяльності всієї санітарної служби на залізниці, окремих санепідустанов, кожного працівника зокрема.

Опрацьована ПЕОМ оперативна інформація по якості підготовки пасажирських та приміських поїздів в рейс у вигляді зведень направляється керівництву залізниці, начальникам  пасажирської та локомотивної служб для оперативного реагування на випадки незадовільної підготовки поїздів в рейс.

У випадках відправки в рейс незадовільно підготованих пасажирських та приміських поїздів всупереч Постанові органів санепіднагляду про тимчасову заборону користування транспортом відповідні матеріали негайно направляються керівництву залізниці для проведення оперативного розбору надзвичайної події.

Аналітичні матеріали, отримані за допомогою системи АСУ, використовуються для опрацювання узагальнених доповідних, приписів, які постійно направляються керівництву залізниці, начальникам  пасажирської та локомотивної служб, а також  виявлення системи в порушеннях Санітарного законодавства  та злісних порушників. Наприклад, періодично відслідковуються хронічні порушники Санітарного законодавства - працівники поїздних бригад та вагонів-ресторанів, які неодноразово притягувались до адміністративної  відповідальності за утримання в незадовільному санітарно-гігієнічному стані вагонів на шляху прямування з подальшим направленням матеріалу керівництву залізниці  для розгляду і прийняття додаткових мір впливу.

Отримані за допомогою системи АСУ дані про дяльність установ санепідслужби на залізниці по розділу гігієни пасажирських перевезень постійно аналізуються і використовуються при проведенні комплексних та цільових перевірок роботи санепідустанов, оперативних нарад при головному державному санітарному лікарю на Львівській залізниці, підсумкових нарадах в СЕС, підготовці та проведенні семінарів з профільними фахівцями санепідстанцій, тощо.

Постійний контроль за роботою санепідустанов на залізниці по розділу гігієни пасажирських перевезень за допомогою системи АСУ дозволив значно підвищити рівень вимогливості до порушників Санітарного законодавства, наприклад: порівнюючи показники 1990 року з 1998, при приблизно однаковій кількості винесених Постанов про тимчасову заборону користування транспортом 1702 – 1659, кількість осіб притягнених до адміністративної відповідальності зросла з 575 до 967 , затримок відправки  поїздів в рейс з 244 до 222, відчеплених від составів незадовільних вагоні з 182 до 432.

За цей же період питома вага пасажирських поїздів, виявлених в незадовільному стані в пунктах формування знизилась з 25,9% до 15,2%, а вагонів-ресторанів з 6,7% до 3,1%.

       

                   Враховуючи високу ефективність діючої системи АСУ по контролю за підготовкою пасажирських та приміських поїздів в рейс в 1994-1995 роках  була  розроблена і впроваджена в практику роботи санітарно-епідеміологічних закладів на залізниці аналогічна система АСУ по контролю за стаціонарними об’єктами пасажирських перевезень - вокзалами, пунктами екіпіровки, об’єктами харчування пасажирів, тощо. Окрім зазначеного, експлуатація системи АСУ дозволила в значній мірі підвищити і диципліну  серед фахівців санітарної служби за рахунок щоденного контролю за якістю їх роботи, що дає можливість робити система АСУ, а значить - покращити якість санітарного нагляду.

                    

Досвід використання на протязі 8 років в практиці роботи санітарно-епідеміологічної служби на Львівській залізниці системи АСУ  довів її доцільність і дав можливість не тільки оперативно аналізувати і впливати на стан об’єктів пасажирських перевезень, а й значно підвищити ефективність роботи органів державного санітарного нагляду.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.