мая 14 2004

Система державного моніторингу природних територій курортів України.

Опубликовано в 15:04 в категории Без рубрики

Цибух В.І.1, Омецинський Б.Ф.1, Омельянець С.М.2, Бабов К.Д.3, Горалік Л.М.11Державна туристична адміністрація України, м.Київ Україна

2Апарат Верховної Ради України, м.Київ Україна

3 УНДІ медичної реабілітації та курортології, м.Одеса Україна

State monitoring system of Ukrainian resort resources.

Tsybukh V1.,Ometsynskiy B1., Omelyanets S2., Babav K. 3, Goralik L.1The State Tourism Administration of Ukraine, Kyiv Ukraine

2Тhe device of the Supreme Rada of Ukraine, Kyiv Ukraine

3 USRI medical rehabilitation and kurortolodgy), Odessa Ukraine

It is considered questions of creation and conducting the State monitoring system of Ukrainian resorts and its main structural elements: the State cadastre of natural resort territories and the State cadastre of natural medical resources.

Відповідно до Закону України “Про курорти”, Указу Президента України від 8 жовтня 2002 р. № 912 “Про внесення змін до Положення про Державну туристичну адміністрацію України” та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 562 “Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів”. в Україні створюється система державного моніторингу природних територій курортів. Це відкрита інформаційна система, пріоритетами функціонування якої є захист життєво важливих

екологічних інтересів людини та суспільства, збереження природних екосистем курортів, відвернення змін екологічного стану курортних територій та родовищ природних лікувальних ресурсів.

На сьогоднішньому етапі реформування курортної справи, створення можливостей ефективної обробки і управління інформацією у відповідній інформаційній системі, підтримки зв’язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами найбільш важливим завданням є створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів (далі – Кадастр). Створення та запровадження єдиної автоматизованої системи Кадастрів забезпечить можливість більш ефективного управління природними лікувальними ресурсами, створить передумови для перетворення курортно-рекреаційного комплексу України у високорентабельну та конкурентоспроможну галузь економіки.

Кадастр є зводом відомостей у текстовій, цифровій та графічній (картографічній) формі про правовий статус, належність, режим, географічне положення, площу, кліматичні особливості, види та запаси природних лікувальних ресурсів, якісні характеристики природних територій курортів, їх лікувальну, профілактичну, реабілітаційну, природоохоронну, наукову, рекреаційну, іншу цінність.

Кадастр ведеться за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, що передбачаються Державній туристичній адміністрації України на відповідний рік.

Кадастр створюється за адміністративно-територіальним принципом по кожній природній території курортів і містить систему даних про належність території до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, рекреаційну, лікувальну профілактичну, реабілітаційну цінність, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, можливості об\’єктів інфраструктури для рекреації, лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань.

Кадастр є невід\’ємною частиною державної системи кадастрів.

Автоматизована система Державного кадастру природних територій курортів є ієрархічною системою трьох рівнів: державного, обласного, базового (природної території курорту).

Базовий рівень створюється на природній курортний території. На цьому рівні проводиться збір, контроль, оновлення інформації про курортну територію, ведення архівів цих даних, обслуговування запитів користувачів, узагальнення і аналіз даних по території.

На обласному рівні здійснюється узагальнення і аналіз даних по області, впровадження науково-методичних розробок, учбово-виробнича діяльність.

На державному рівні виконується розробка нормативно-правової бази створення і ведення Кадастру, узагальнення і аналіз даних по Україні, науково-методична діяльність, експертиза програмно-технічних засобів, призначених для розв\’язання завдань Кадастру.

Інформація, що міститься в Кадастрі використовується для розв\’язання завдань спрямованих на:

- сприяння розвитку ринкових відносин, зокрема в курортному секторі економіки;

- підтвердження права власників та користувачів на земельні ділянки природних територій курортів, родовища природних лікувальних ресурсів;

- розроблення проектів оголошення природних територій курортними;

- забезпечення природно-кадастровою інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ та організацій;

- удосконалення механізму розрахунку розмірів платежів за використання природних лікувальних ресурсів;

- сприяння забезпеченню своєчасних надходжень від плати за користування природними лікувальними ресурсами;

- удосконалення взаємодії спеціально уповноважених та регіональних органів виконавчої влади, об\’єднань санаторно-курортних та оздоровчих закладів усіх форм власності у сфері управління діяльності курортів;

- створення і управління банками даних про наявність і стан природних територій курортів;

- інформаційне забезпечення і підтримка робіт з розвитку курортів;

- моніторингу природних територій курортів, державного контролю за використанням і охороною курортів, включаючи встановлення меж територій з особливим правовим режимом.

Структура Державного кадастру природних територій курортів передбачає включення таких відомостей:

- реєстр земельних ділянок, що складають курортну територію,

- реєстр власників та користувачів земельних ділянок,

- розподіл земель природної території курорту,

- реєстр об\’єктів господарювання,

- відомості про заклади курортної території,

- характеристика лікувально-оздоровчої бази,

- наявність та розподіл будинків (споруд) курортної території,

- клімато-географічна характеристика курортної території,

- інженерно-геологічна ситуація курортної території,

- екологічне зонування території курорту,

- характеристика природних лікувальних ресурсів тощо.

Створення Державного кадастру природних територій курортів дозволить забезпечити збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації про стан курортних територій та природних лікувальних ресурсів, прогнозувати їх зміни під впливом господарської діяльності, розробляти науковообгрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень, забезпечувати розроблення комплексних планів розвитку курортних територій та корегування містобудівної документації.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.