Июн 30 2002

Проблеми створення механізму

Проблеми створення механізму

інтегрованого управління прибережною смугою морів в Україні

А. Ткачов

УкрНТЕК, м. Київ, Україна

Впровадження механізму інтегрованого управління (ІУПСМ) прибережною смугою морів Стратегічним планом захисту Чорного моря віднесене до обов\’язкових передумов його здійснення.

Державною програмою охорони та відтворення Азовського і Чорного морів для прибережної території намічено запровадження спеціального механізму єдиного міжгалузевого управління використанням природних ресурсів і охорони довкілля.

До складу такого механізму віднесено створення системи інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі морів, що включає на першому етапі:

– встановлення меж прибережної смуги морів;

– розроблення схем функціонального зонування прибережної смуги з визначенням територій, придатних для екологосумісних видів господарської діяльності;

– розроблення принципів управління та поліпшення економічного механізму природокористування.

В подальшому передбачається:

– розроблення принципів державної політики і стратегії інтегрованого управління прибережною смугою морів та плану заходів щодо їх реалізації;

– розвиток в межах прибережної смуги лише екологічно сумісних галузей господарства.

Аналіз наявних результатів просування системи державного управління за проголошеними програмними напрямами засвідчує практичну відсутність якогось руху за виключенням хіба що проголошених намірів.

Таку ситуація в загальному контексті процесу створення ІУПСМ можна пояснити тим, що за тривалістю періоду досягнення результатів

слід розрізняти цілі довгострокові, що визначаються загальними соціально-економічними умовами розвитку і потребують проходження декількох проміжних етапів, та першочергові – короткострокові, що реалізуються у найближчому, за часом нетривалому циклі.

Довгостроковими цілями політики і стратегії формування системи інтегрованого управління прибережною смугою морів є:

–досягнення еколого-економічного оптимуму природокористування у прибережній смузі морів, що забезпечує рівновагу між втратами валового суспільного продукту від антропогенно-техногенного впливу на природне середовище і витратами на відтворення природних ресурсів і охорону довкілля у цій природно-господарській зоні;

–забезпечення такої якості природного середовища, що мінімізує екологічні ризики для здоров\’я населення і зберігає якість рекреаційних ресурсів на тому рівні, який потрібен для оздоровчого ефекту для рекреантів та туристів на морському узбережжі;

–створення інфраструктури управління прибережною смугою морів у вигляді єдиної мережі центрів ІУПСМ різних рівнів для прийняття скоординованих управлінських рішень у сфері природокористування та забезпечення функціонування такої мережі на основі цільової нормативно-правової бази;

До короткострокових цілей формування політики і стратегії інтегрованого управління прибережною смугою морів в Україні слід віднести:

–визначення прибережної смуги морів у системі державного управління як спеціальної природно-господарської зони;

–прийняття закону України "Про прибережну смугу морів" і введення механізмів забезпечення його дії;

–просторова (територіальна й акваторіальна) делімітація прибережної смуги морів та її відповідне правове оформлення;

–проведення цільової політики включення дій, пов\’язаних з вирішенням проблем прибережних смуг морів, до національних і регіональних планів соціально-економічного розвитку;

–введення спеціальної системи національних екологічних стандартів, що застосовуються в ПСМ;

–створення урядової координаційної комісії з проблем прибережної смуги морів України;

–формування регіональних служб з ІУПСМ у складі Ради Міністрів АР Крим, державних адміністрацій Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей та міста Севастополя;

–визначення та впровадження першочергових пріоритетних заходів національного й місцевого рівнів для стабілізації стану екологічної безпеки у прибережній смузі морів та попом\’якшення негативних екологічних наслідків, пов\’язаних з трансформацією економічної системи;

–здійснення прикладних наукових досліджень по методичному, нормативному та інформаційному забезпеченню ІУПСМ;

–цілеспрямована професійна підготовка спеціалістів в галузі управління прибережною смугою морів;

–організаційне оформлення постійно діючої регіональної асоціації неурядових організацій екологічного спрямування;

–забезпечення взаємодії національної системи ІУПСМ з системами інтегрованого управління прибережними смугами морів інших причорноморських країн.

Визначення національної політики ІУПСМ орієнтоване на сучасні можливості й цілі суспільного розвитку країни, а також на необхідність виконання міжнародних зобов\’язань у сфері екологічного захисту морів, що їх взяла на себе Україна.

Компонентний склад політики ІУПСМ зумовлений особливостями сучасної економіки в Україні.

До першої групи слід віднести дії, що вже дали певні позитивні екологічні результати, сприяли ефективному використанню природних ресурсів морських узбереж, забезпечували їх екологічну безпеку. Такими, зокрема, є:

–встановлення просторових розмежувань видів використання морських узбереж шляхом функціонального зонування територій і акваторій, встановлення обмежень на певні види господарської діяльності відповідно до планувальних, екологічних, санітарно–гігієнічних та інших нормативів. Цей регулятивний механізм показав свою високу результативність і продовжує свою дію у містобудівельній документації - проектах районного планування адміністративних районів, проектах планування та забудови міст, селищ, сіл, рекреаційних і туристських комплексів, промислових і транспортних комплексів, природоохоронних об\’єктів;

–адміністративна заборона на розміщення на морських узбережжях видів господарської діяльності, не пов\’язаних з море господарським комплексом;

–введення вимог до санітарно-гігієнічних, екологічних, містобудівельних нормативів стосовно до особливостей прибережної смуги морів.

Друга група дій зумовлена впровадженням ринкових взаємовідносин між суб\’єктами господарської діяльності та їх відношень з системою державного управління. За першим наближенням, вона охоплює такі напрямки і дії:

– введення спеціальної правової бази прийняття управлінських рішень стосовно ІУПСМ;

– організація взаємодії суб\’єктів прийняття рішень щодо використання природних ресурсів ПСМ на засадах відкритого суспільства та введення кодексу поведінки природокористувачів щодо ПСМ;

– забезпечення збалансованості галузевих та територіальних інтересів у господарському використанні прибережних смуг морів.

На разі передумови щодо розвитку окремих компонентів забезпечення механізму ІУПСМ економічного, правового, інституційного, технічного досить відрізняються. Якщо перші три знаходяться в безпосередній залежності від загальносуспільних процесів, то технічне забезпечення ІУПСМ може успішно розвиватися. Як засвідчує досвід впровадження Схеми використання природних ресурсів прибережної смуги Азовського моря в межах Донецької області, такого роду дії створюють інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень на принципах збалансованого природокористування.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.