Сен 24 2006

Проблеми водокористування та охорони водних ресурсів басейну Дністра

Опубликовано в 20:37 в категории Экология р.Днестр

Проблеми водокористування та охорони водних ресурсів басейну Дністра

М.А.Хвесик, О.В.Яроцька

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

Протягом тривалого часу країна розвивалась на основі екстенсивного підходу до використання власного природоресурсного потенціалу, що й відбилось на показниках використання водних ресурсів у всіх сферах господарювання. Структурна криза в перехідний період позначилась і на зменшенні забору і використанні водних ресурсів в басейні Дністра (рис.1). У 2005р. забрано 692 млн. м3 води, що становить 4,9% від загального забору води в Україні. Відповідно об’єм використання свіжої води в басейні Дністра до 2004р. зменшувався і у 2005р. становив 535млн.м3. Ця тенденція пояснюється значним скороченням виробничих водопотреб у промисловому секторі, а також значним зменшенням витрат води в сільському господарстві, частковим переходом на оборотне та повторно-послідовне водокористування.

Рис. 1. Динаміка забору та використання води з басейну Дністра

Основними компонентами Дністровського водогосподарського комплексу є водопостачання населених пунктів, промисловості, сільськогосподарського виробництва, зрошення земель та обводнення посушливих районів, гідроенергетика, водний транспорт, рибне господарство і рекреація.

Аналізуючи господарську структуру водокористування в басейні Дністра за період 1986–2004рр. слід акцентувати на чітких тенденціях і закономірностях у використанні водних ресурсів на різні потреби (рис. 2).

Рис. 2. Використання водних ресурсів на різні потреби у басейні Дністра

Порушення нормативів якості води досягло рівнів, які свідчать про наявні тенденції деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна частина населення Дністровського басейну використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує їх здоров’ю.

Найбільшими забруднювачами басейну Дністра являються промислові підприємства та об’єкти житлово-комунального господарства. Особливо забруднюються водні об’єкти басейну солями амонію, нафтопродуктами, важкими металами. Динаміка скиду стічних вод у поверхневі водні об’єкти басейну Дністра за 2001–2004 рр. наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники водовідведення в басейні Дністра за 2001–2004 рр., млн. м3

Без очистки

Недостатньо  очищених

Нормативно чистих без очистки

Нормативно очищених після очистки

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

11

11

26

20

117

94

58

49

65

77

79

88

110

104

108

115

Основними причинами забруднення поверхневих вод Дністровського басейну є:

- скиди неочищених та недостатньо очищених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через систему міської каналізації;

- надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин з поверхневим стоком води з забудованих територій та сільгоспугідь;

- ерозія ґрунтів на водозабірній площі.

Нераціональне використання води у всіх сферах людської діяльності призвело до значних наслідків в даному регіоні, паводки і повені набули катастрофічного характеру, що призводить до значних пошкоджень та руйнування гідротехнічних споруд.

На сьогодні залишається актуальною проблема екологічного стану водних об’єктів басейну Дністра. Системний аналіз сучасної екологічної ситуації в басейні Дністра та організації управління охороною і використанням водних ресурсів дав змогу окреслити коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв’язання, а саме:

› надмірне антропогенне навантаження на водні об’єкти внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарства призвело до кризового зменшення самовідтворюючих можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціалу;

› стала тенденція до значного забруднення водних об’єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об’єктів і сільськогосподарських угідь.

› використання відсталих технологій сільськогосподарського виробництва, низької ефективності комунальних очисних споруд, що призводять до забруднення води органічними та біогенними речовинами;

› погіршення якості питної води внаслідок незадовільного екологічного стану джерел питного водопостачання;

› недосконалість економічного механізму водокористування і реалізації водоохоронних заходів;

› недостатня ефективність існуючої системи управління охороною та використанням водних ресурсів внаслідок недосконалості нормативно-правової бази і організаційної структури управління;

› відсутність автоматизованої постійно діючої системи моніторингу екологічного стану водних басейну Дністра, якості питної води і стічних вод у системах водопостачання і водовідведення населених пунктів і господарських об’єктів.

Екологічне оздоровлення річкових басейнів повинно бути одним із найважливіших пріоритетів державної водної політики, основною метою якої має бути відновлення і забезпечення сталого функціонування річкових екосистем, якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів від забруднення й виснаження.

Вирішення зазначених проблем можливе при виконанні Закону України “Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства України”, як документу, який включає ряд галузевих програм і пріоритетні заходи, реалізація яких забезпечить подальший соціально-економічний розвиток регіону.

Нет пока ответов

Комментарии закрыты.